ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


BIP > ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Brzeg, dn. 24 sierpnia 2020 r.  

 

CAPOW/24/01/2020

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Przedmiotem zamówienia jest usługa remontowa (roboty rozbiórkowe, roboty budowlane z robotami instalacyjnymi) pomieszczeń W.C. chłopców w budynku CAPOW w Brzegu przy

ul. Poprzeczna 3c – przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych.

         

          W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2020 Zamawiający otrzymał 1 ofertę, która okazała się korzystna.

 

Brzeska Spółdzielnia Socjalna

„JEDYNKA”

ul. 1-go Maja 2

49 – 300 Brzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Szwed

 Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

 w Brzegu


Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2020 r.

Brzeg 12.08.2020

Centrum Administracyjne Placówek                                                                                   

Opiekuńczo- Wychowawczych

49-300 Brzeg

ul. Poprzeczna 3c

tel: 77 – 416 -21 -11 

 

 

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

I.     Zamawiający: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, 49-300 Brzeg ul. Poprzeczna 3c, tel: 77  416 21 11, NIP 747-15-67-388, REGON 161 566 395

II.   Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa remontowa ( roboty rozbiórkowe, roboty budowlane z robotami instalacyjnymi) pomieszczeń W.C chłopców w budynku CAPOW w Brzegu przy ul. Poprzeczna 3c – przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych.

III. Przedmiary robót stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

VI.  Termin wykonania zamówienia – wrzesień 2020 r. – październik 2020 r.

VII.  Opis przygotowania oferty:

      Oferent składa ofertę na załączonym do niniejszego zapytania druku. Oferta powinna być:

      - opatrzona pieczątką firmową

      - posiadać datę sporządzenia

      - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP

      - podpisana czytelnie przez wykonawcę

      - sporządzona w języku polskim

VIII.   Miejsce oraz termin składania ofert:

1.     Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: CAPOW Brzeg, ul. Poprzeczna 3c, sekretariat do dnia 24.08.2020 r. do godziny 9.00.

2.     Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.08. 20120 r., o godz. 9:15, a wynik zostanie ogłoszony o godz. 10.00 dnia następnego w siedzibie zamawiającego oraz na stronie BIP CAPOW Brzeg

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

IX.  Ocena ofert

                  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                  Cena ofertowa – 100%

X.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony BIP           CAPOW Brzeg

XI.  Dodatkowe informacje

 Zapytania odnośnie oferty prosimy kierować na adres b.klichta@brzeg-powiat.pl lub pod numer telefonu 531 428 030

 

 

XII.            Załączniki

1.     Wzór formularza ofertowego.

2.     Przedmiary robót    


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

2009

Przetarg na wykonanie Termomodernizacji ZPOW "SZANSA" w Brzegu

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


strzałka do góry