ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


BIP > BUDŻET i MAJĄTEK CAPOW > BILANS ROCZNYBilans Roczny

  • Bilans jest to tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów określonej jednostki organizacyjnej w układzie na początek i koniec danego roku
  • Bilans Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu sporządzany jest w oparciu o: bilans wykonania budżetu jednostki.
  • Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego
  • Podstawę prawną sporządzenia bilansu stanowią:

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 z 2009r. poz. 1223 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - § 21 i § 26 ust. 5 (Dz. U. Nr 128 z 2010 r., poz. 861)


strzałka do góry