ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


BIP > Deklaracja Dostępności > Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie ŚląskiejDeklaracja Dostępności

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/oik-r-sl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/oik-r-sl/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-05-05

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Roter, iroter@oikrsl.org. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 32 344 03 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

DOSTEPNOŚĆ WEJŚCIA
Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej znajduje się na drugim piętrze budynku przy ul. Ballestremów 16.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się winda. Dostęp do windy jest zabezpieczony dodatkowym wejściem, przez co osoby potrzebujące proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem poinformowania pracowników o chęci skorzystania z niej.

DOSTĘPNOŚĆ OBSŁUGI
W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej.
W każdej chwili możliwy jest zejście pracownika Ośrodka na parter i uzyskanie pomocy w dogodny sposób, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu.
Pomieszczenia w Ośrodku są dostosowane do poruszania się wózkiem.
Do Ośrodka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU
W sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się parking. Na chwilę obecną brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH
Obecnie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

OBSŁUGA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY
W siedzibie Ośrodka znajduje się toaleta ogólnodostępna, która dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych; o odpowiedniej powierzchni i odpowiednimi uchwytami.

strzałka do góry