ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


BIP > Ponowne wykorzystanie informacji publicznejPonowne wykorzystanie informacji publicznej

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352 z późn. zm. ) przez ponowne wykorzystanie  należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona, przy czym przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej będącej
w posiadaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

1)    udostępniona w systemie teleinformatycznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka lub umieszczona w miejskich serwisach internetowych;

2)    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej).

Wniosek powinien spełniać wymogi określone  w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

 

 

Wniosek wnosi się w formie:

-        pisemnej w sekretariacie Ośrodka, w tym za pomocą faxu (32 344 03 26),

-        e-mailem na adres sekretariat@oikrsl.org.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że  ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie  wniosku bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek nie może być rozpatrzony w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie terminu do 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku, informując jednocześnie o przyczynach opóźnienia oraz terminie rozpatrzenia.

Po rozpatrzeniu wniosku podmiot zobowiązany:

-        przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,

-        informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,

-        składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania,

-        odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

-        poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

-        poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,

-        poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi,
z tym że:

-      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

-      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry