ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


BIP > Klauzula informacyjna - m. nagrywanie rozmówKlauzula informacyjna - monitoring rozmów telefonicznych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16.

 

2)    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej - e-mail: iod@oikrsl.org

 

3)    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Ø  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu oznacza wyraża działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

 

4)    Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych.

 

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym okresie nagrania będą usuwane.

 

6)    Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

 

7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej
.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wiadomość wytworzył: Rafał Szpak

Wiadomość wprowadził: Izabela Roter


strzałka do góry