ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


BIP > Klauzula informacyjna - kandydaciKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie  Śląskiej (41-700) przy ul. Ballestremów 16, który reprezentuje Dyrektor.

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych    pisząc na adres poczty elektronicznej – iod@oikrsl.org

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy, podstawą art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

10)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Wiadomość udostępnił: Małgorzata Zegan

Wiadomość wprowadził: Izabela Roter 

 


strzałka do góry