ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"


BIP > Deklaracja dostępności > Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Deklaracja dostępności

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"


Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/iczmp.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/iczmp/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Staszewska, joanna.staszewska@iczmp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 42 271 16 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

W Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie szpitala do obsługi osób niepełnosprawnych. Zakres udogodnień obejmuje:
• Podjazdy główne do obu szpitali z poziomu ulicy Rzgowskiej umożliwiają dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.
• Główne drzwi wejściowe do obu szpitali od strony portierni rozsuwają się automatycznie.
• Podjazdy przy wyjściach na tereny rekreacyjne z obu szpitali o łagodnym kącie nachylenia pozwalają na przemieszczanie się również pomiędzy budynkami.
• Podjazdy w Szpitalu Pediatrycznym wyposażone są dodatkowo w poręcze, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
• Na każdej kondygnacji, w każdej klinice znajdują się toalety przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Przy drzwiach toalet w przestrzeniach wspólnych ( korytarze, ciągi piesze) zastosowano oznaczenia alfabetem Brajla.
• Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość.
• Windy posiadają głośniki, przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały – dogodne dla osób niedowidzących.
• W Działach Przyjęć znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby
niepełnosprawne.
• Przed wejściem głównym do obu budynków szpitalnych są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

strzałka do góry