ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > Kierownictwo oraz struktura organizacyjna DomuKierownictwo oraz struktura organizacyjna Domu


Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Pan Jan Kostyk a w czasie jego nieobecności zastępuje go z-ca dyrektora Pani Wioleta Kamińska.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej kieruje i nadzoruje poszczególne działy organizacyjne Domu poprzez kierowników tych działów.
W Domu funkcjonują następujące działy organizacyjne:
- dział opiekuńczo-terapeutyczny z komórką medyczno-rehabilitacyjną,
- dział administracyjny,
- dział obsługi gospodarczej,
- warsztat terapii zajęciowej z gabinetem rehabilitacyjnym,
- środek specjalny – gniazdo integracyjne.

Do zadań działu opiekuńczo-terapeutycznego należy zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców oraz umożliwianie rozwoju ich osobowości poprzez zapewnienie:
- miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę osobistą oraz środki utrzymania higieny osobistej,
- odzieży i obuwia,
- wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych i dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,
- organizowanie pracy rehabilitacyjno-wychowawczej w stosunku do mieszkańców, w oparciu o indywidualne programy w ramach zespołu terapeutycznego,
- swobodnego poruszania się poza Domem z dostosowaniem indywidualnych możliwości zarówno psychicznych, jak i fizycznych,
- szeroko pojętej terapii indywidualnej oraz grupowej w ramach terapii zajęciowej i terapii pracą,
- uczestniczenia w imprezach kulturalnych i towarzyskich w środowisku lokalnym oraz w imprezach organizowanych na terenie Domu,
- spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu i poza nim,
- ochrony godności osobistej,
- spożywania posiłków w ustalonym przedziale czasowym oraz możliwości wyboru potraw.
Do zadań komórki medyczno-rehabilitacyjnej należy:
- sprawowanie opieki medycznej w zakresie zleconych zadań przez lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
- świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,
- prowadzenie diagnoz pielęgniarskich,
- prowadzenie indywidualnej dokumentacji,
- prowadzanie raportów pielęgniarskich, rejestru wykonanych zabiegów pielęgniarskich i badań laboratoryjnych.

Do zadań działu administracyjnego należy:
- obsługa sekretariatu,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
- prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Domu,
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodowo-paliwową,
- zbiór aktów prawnych,
- prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
- obsługa księgowa Domu,
- opracowywanie dochodów i wydatków Domu,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń ubezpieczenia społecznego,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
- przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
- prowadzenie obsługi kasowej Domu,
- opracowywanie projektu budżetu,
- opracowywanie jadłospisów.

Do zadań działu gospodarczego należy:
- prowadzenie kuchni,
- wydawanie posiłków o określonych godzinach,
- prowadzenie magazynów żywnościowych i technicznych,
- świadczenie usług pralniczych zgodnie z zatwierdzoną technologią,
- dbanie o należytą pracę urządzeń grzewczych,
- kontrola i ewidencja wskazań urządzeń pomiarowych,
- zabezpieczenie, naprawa i konserwacja pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
- dbanie o porządek i czystość w obejściach Domu,
- zapewnienie transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

Dom Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, działające na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2002r. oraz finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Na potrzeby Warsztatów, w nowym, całkowicie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekcie przeznaczonych jest 14 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 491,05m, w których codziennie od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia dla 25 osób niepełnosprawnych, w wieku 21-52 lata, dowożonych na zajęcia z domów rodzinnych dwoma samochodami służbowymi.
Pracownikami Warsztatów są:
- kierownik,
- księgowa,
- pracownik socjalny,
- pielęgniarka,
- rehabilitant,
- pięciu instruktorów terapii zajęciowej,
- kierowca/konserwator.
Warsztaty realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez:
- ogólne usprawnianie,
- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
Zajęcia na Warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową Warsztatów i odbywają się w 5 pracowniach:
- pracowni gospodarstwa domowego,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni rzemiosła,
- pracowni terapii pedagogicznej,
- pracowni plastycznej.
W każdej z nich, pod okiem instruktora terapii zajęciowej, prowadzona jest terapia grupowa dla 5 osób.
Uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej może zostać osoba, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jest to podstawowy dokument , na podstawie którego kwalifikuje się daną osobę do uczestnictwa w Warsztatach.
WTZ są placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, który określa :
1/ formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności
psychofizycznej uczestnika;
2/ przewidywany zakres terapii;
3/ zakres i metody nauki zaradności osobistej;
4/ sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
5/ formy rehabilitacji społecznej;
6/ formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
7/ osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Środek specjalny – gniazdo integracyjne.
Do zadań należy:
- prowadzić na wydzielonym majątku Domu działalność integracyjno-dochodową, poprzez wynajem domków letniskowych z jednej strony pozyskiwać dochody dla Domu, z drugiej natomiast poprzez pracę mieszkańca na rzecz ośrodka: wspólne zajęcia z przebywającymi tam osobami z poza Domu, prowadzić proces integracyjny połączony z nauką tolerancji wobec osoby niepełnosprawnej intelektualnie.


strzałka do góry