ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Dzienny Dom Senior+Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom Senior+ (realizacja Programu Wieloletniego "Senior-Wigor"/Senior+ na lata 2015-2020) – ul. Żeromskiego 4b – 40 miejsc dziennego pobytu,
Tel. (32) 266-54-32, czynny w godz.7.00-15.00, od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt. Dzienny Dom Senior+ świadczy usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego dla mieszkańców miasta w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, z uwzglednieniem osób o dochodach utrudniających zaspokojenie potrzeb socjalnych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+ obejmuje w szczególności:
1. Zapewnienie odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu.
2. Zapewnienie posiłków, w tym jednego gorącego.
3. Zajęcia ruchowe podtrzymujące i/lub zwiększające sprawność fizyczną.
4. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
5. Zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną z elementami terapii zajeciowej.
6. Zajęcia i spotkania o charakterze towarzyskim i integracyjnym.
7. Usługi pralnicze.
8. Umożliwienie korzystania z prysznica.
Prawo do pobytu w Dziennym Domu Senior+ przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. Zasady pobytu i odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Kierownik Dziennego Domu Senior+ odpowiada za funkcjonowanie placówki, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji zadań przez Dzienny Dom Senior+, sprawuje nadzór nad mieniem Dziennego Domu Senior+, organizuje pracę podległych mu pracowników, ustala zakresy czynności dla pracowników Dziennego Domu Senior+, odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroluje i sprawuje nadzór.


strzałka do góry