ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Ośrodek Interwencji Kryzysowej > Mieszkania ChronioneZakres Działania

1. Mieszkania Chronione mieszczą się w placówce przy ul. Szymanowskiego 5a (23 miejsca). (32) 298-93-88
2. Zakres działania Mieszkań Chronionych.
1) Mieszkania Chronione zabezpieczają okresowo potrzeby mieszkaniowe osób usamodzielnianych, opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
2) Prawo do pobytu w Mieszkaniach Chronionych przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca osobom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:
a) mają ukończone 18 lat,
b) nie mogą nadal mieszkać w placówce lub z osobami, które stanowiły rodzinę zastępczą,
c) uczą się lub pracują
d) realizują indywidualny program usamodzielnienia,
e) uzyskały pozytywną opinię opiekuna procesu usamodzielnienia,
f) akceptują warunki pobytu określone w Regulaminie Porządkowym Mieszkań Chronionych.
3. W Mieszkaniach Chronionych tworzone są warunki do:
1) rozwijania umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym,
2) rozwijania umiejętności życia w rodzinie,
3) rozwijania umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego,
4) kształtowania właściwego stosunku do obowiązków.
4. Czas pobytu w Mieszkaniach Chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb osób usamodzielnianych, jednak nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres pobytu może ulec wydłużeniu.
5. Pobyt w Mieszkaniach Chronionych jest odpłatny. Odpłatność za pobyt określa uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.
6. Zasady pobytu w Mieszkaniach Chronionych określa Regulamin Porządkowy, zatwierdzany przez Dyrektora Centrum.


strzałka do góry