ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Dzienny Dom Pomocy SpołecznejZakres Działania

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszczący się przy ul. Grota Roweckiego 2 tel.: 505-166-421, posiada 15 miejsc dziennego pobytu oraz 2 miejsca całodobowe okresowego pobytu 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności: 1) zapewnia dzienną opiekę młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 2) zapewnia odpowiednie warunki do wielogodzinnego pobytu, 3) zapewnia posiłki w czasie pobytu, 4) organizuje zajęcia terapeutyczne , relaksacyjne i rehabilitację ruchową, 5) zapewnia intensywną terapię indywidualną, 6) aktywizuje podopiecznych i usprawnia ich samoobsługę w miarę ich możliwości, 7) zapewnia kontakty społeczne, 8) organizuje i współuczestniczy w zajęciach kulturalno – towarzyskich, 9) zapewnia pomoc psychologiczną dla rodzin, organizuje grupy wsparcia, 10) współpracuje z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego, 11) podnosi kompetencje wychowawcze rodziców. 3. Prawo do pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. 4. Zasady odpłatności za pobyt określa uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu. 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.


strzałka do góry