ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > KONFERENCJA 23.04.2004Ekologia na sali operacyjnej

Ekologia na sali operacyjnej

Załącznik: materiały (Gazy ZZA Warszawa 2004.ppt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Prywatyzacja usług anestezjologicznych

Prywatyzacja usług anestezjologicznych jako proces wspomagający restrukturyzację SP ZOZ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych

Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem procedur anestezjologicznych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA Z KONFERENCJI

Informacja z Konferencji
"OPIEKA ZDROWOTNA w 2004 r. - przekształcenia i zmiany"W dniu 23 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów "Opieka zdrowotna w 2004 r – przekształcenia i zmiany".
W konferencji uczestniczyli: Minister Zdrowia Leszek Sikorski , Senator Marek Balicki,Doradca Prezydenta RP Krzysztof Kuszewski, z-ca Prezesa NFZ Michał Kamiński oraz 150 anestezjologów .

Dyskutowano na temat trudnej sytuacji w ochronie zdrowia .

Anestezjolodzy uważają, że;
1.Państwo traci całkowitą kontrolę nad sektorem zdrowia (niekontrolowana prywatyzacja, wprowadzanie przez szpitale abonamentów medycznych lub współpłacenia ,powszechny handel długami SP ZOZ)

2.Brak zgody politycznej i społecznej dla podjęcia trudnych decyzji dotyczących ochrony zdrowia powoduje pogłębienie się kryzysu.

3.Wejście Polski do UE spowoduje masową emigrację lekarzy anestezjologów (oferty pracy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Danii)

Dlatego należy:
1. Pilnie stworzyć warunki dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych .

2. Opracować koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, stosując metody naukowe EBM i HTA

3. Poprawić warunki pracy na salach operacyjnych. Obecnie zanieczyszczenie gazami anestetycznymi wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy unijne i może być przyczyną uzasadnionych roszczeń anestezjologów.


Anestezjolodzy uważają, że prywatyzacja usług anestezjologicznych może rozwiązać wiele problemów tej grupy zawodowej.
Proponują tworzenie spółek anestezjologicznych, które oferować będą swe usługi szpitalom, towarzystwom ubezpieczeniowym.
Uważają, że podniesie to poziom usług oraz zaktywizuje inne grupy zawodowe w ochronie zdrowia.z-ca Przewodniczącego ZG ZZA
Jerzy Gryglewicz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program KonferencjiProgram Konferencji:

12.00 - Otwarcie Konferencji - Dariusz Kuśmierski - Przewodniczący ZG ZZA

12.15 - Konsekwencje wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn.07.01. 2004 r. - Marek Balicki – Senator RP

12.45 - Refleksje na temat prac prawnych, sytuacji zdrowotnej i demograficznej –Krzysztof Kuszewski – Doradca Prezydenta RP

13.15 - Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem
procedur anestezjologicznych – Michał Kamiński - z-ca Prezesa NFZ

13.45- Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - Stanisław Borkowski
- Dyrektor PZU ŻYCIE S.A.

14.30 - Lunch i konferencja prasowa

15.00 - Ekologia na sali operacyjnej – dr hab. Paweł Sobczyński - Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

15.30 - Dostosowanie prawa pracy do regulacji Unii Europejskiej
- Marian Sadurski- Kancelaria Prawnicza

16.00 - Prywatyzacja usług anestezjologicznych jako proces wspomagający restrukturyzację SP ZOZ – Jerzy Gryglewicz
- v-ce Przewodniczący ZG ZZA

16.30 - Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej - Mariusz Jankowski – Skarbnik ZG ZZA


cd KONFERENCJA 23.04.04


Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów
zaprasza na Konferencję
pod patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego

„OPIEKA ZDROWOTNA w 2004 r. - przekształcenia i zmiany”

Program Konferencji:

1. Wystąpienie Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego.
2. Przekształcenie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w spółki użyteczności publicznej.
3. Prywatyzacja usług anestezjologicznych jako proces wspomagający
restrukturyzację SP ZOZ.
4. Zmiany w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
5. Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem
procedur anestezjologicznych.
6. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
7. Dostosowanie prawa pracy do regulacji Unii Europejskiej.
8. Problem bezpieczeństwa sal operacyjnych.
9. Warunki pracy dla polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej.

W Konferencji uczestniczyć będą eksperci Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2004 r. o godz. 12.00 (planowane zakończenie o godz.17.00) w Hotelu Marriott (sala Congress Hall, 3 piętro) w Warszawie, Al. Jerozolimskie.

Udział w Konferencji dla członków i sympatyków ZZA jest bezpłatny.
Członkom ZZA przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji z właściwego regionu ZZA z potwierdzoną delegacją.

Informacje szczegółowe pod nr tel. 0 602 683 166.

W załączeniu :
- informacja nr 3,4,5.

Przewodniczący ZG ZZA
Dariusz Kuśmierski

INFORMACJA NR 3


Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, spotkał się z Ministrem Zdrowia Leszkiem Sikorskim, rozmowa dotyczyła:

1.„Ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej” - Minister wyraził przekonanie, że sejm w najbliższym czasie uchwali ustawę która przewiduje przekształcenie SP ZOZ w spółki użyteczności publicznej.
2.Przewidywanych zmian w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Minister Leszek Sikorski uważa, że nowa ustawa jasno określa zakres świadczeń medycznych gwarantowanych przez Państwo.
3.Bezpieczeństwa pracy na salach operacyjnych - ZG ZZA uważa, że problem przebywania w warunkach szkodliwych, może być przyczyną do uzasadnionych roszczeń anestezjologów zwłaszcza „ po wejściu do Unii Europejskiej”.
4.Zmiany Rozporządzenia M.Z. z 12.12.2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych – ZG ZZA uzyskał zapewnienie Ministra iż jeszcze w maju 2004 r. zostaną rozpoczęte prace nad zmianą tego rozporządzenia.
Minister Zdrowia Leszek Sikorski wyraził zgodę objęcia patronatem Konferencji „Opieka Zdrowotna w 2004 r. – przekształcenia i zmiany”, organizowanej przez ZG ZZA i obiecał osobiście uczestniczyć.INFORMACJA NR 4

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, spotkał się z ekspertami Ministra Zdrowia ds. tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Przy tworzeniu koszyka przewiduje się zastosowanie kryteriów zgodnych z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM) oraz ocenie technologii medycznych (HTA).
Procedury anestezjologiczne mogą być stosunkowo łatwo i w pierwszej kolejności wprowadzone, ponieważ jako jedyna specjalizacja medyczna posiadamy „standardy dotyczące wymagań sprzętowych i kwalifikacji medycznych do udzielania świadczeń” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia Nr 214, Nr 215 z 1998 r.)


INFORMACJA NR 5

Minister Zdrowia przesłał do ZG ZZA projekt „Ustawy o finansowaniu świadczeń medycznych ze środków publicznych” celem konsultacji. Projekt ustawy jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz. gov.pl).


OPINIA PRAWNA:
CZAS PRACY LEKARZY NA DYŻURACH PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

W związku z napływającymi do Zarządu Krajowego OZZL pytaniami o czas pracy lekarzy na dyżurach po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyjaśniam co następuje:

Zagadnienia czasu pracy w Unii Europejskiej są uregulowane dyrektywą Nr 93/104 z 23 listopada 1993r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

W myśl tej dyrektywy;

Państwa członkowskie podejmą działania niezbędne do zapewnienia, że każdy pracownik jest uprawniony do minimalnego okresu dziennego odpoczynku w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin w okresie dwudziestu czterech godzin ( art. 3. Odpoczynek dzienny)
Państwa członkowskie podejmą działania niezbędne dla zapewnienia, że w każdym okresie siedmiu dni każdy pracownik jest upoważniony do minimalnego nieprzerwanego okresu 24 godzin odpoczynku oraz 11 godzin dziennego okresu odpoczynku, o którym mowa w artykule 3.
Jeżeli uzasadniają to warunki obiektywne, techniczne oraz organizacja pracy, może być stosowany minimalny okres 24 godzin odpoczynku. (art. 5 Okres odpoczynku tygodniowego).

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 213 poz. 2081) wprowadziła powyższe zmiany do naszego ustawodawstwa, odpowiednio zmieniając przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy z dnie 01 stycznia 2004r. W szczególności w art. 132 § 1 Kodeksu pracy przewidziano jako zasadę prawo pracownika do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, a w art. 133 § 1 Kodeksu pracy - do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Jednocześnie w art. 151 3 § 2 Kodeksu pracy (dotyczącym dyżuru) postanowiono, że czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, o których mowa w art. 132 i 133. Powtórzono jednak dotychczas obowiązującą zasadę, że czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

Przepisy o czasie pracy zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie zostały znowelizowane. Pozostał więc w niezmienionej postaci art. 32j, w tym jego ust. 2, w myśl którego czas dyżuru medycznego nie wlicza się do czasu pracy: w szczególności - odmiennie jak w przypadku dyżuru "kodeksowego" - nie uzupełniono treści art. 32j ust. 2 o klauzulę dotyczącą prawa do odpoczynku.

W orzeczeniu z dnia 09 września 2003r. sprawa C - 151/02 Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu dokonał wykładni przepisów Dyrektywy Nr 93/104 z dnia 23 listopada 1993r. uznając, że dyżury, w trakcie których pracownik tylko częściowo wykonuje swoje obowiązki, nawet jeśli ma możliwość odpoczynku, należy traktować w całości (także ten okres, w którym pracownik nie pracuje) jako czas pracy.

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polska będzie zobowiązana do stosowania się do powyższej wykładni. W razie dojścia do procesu, będą ją stosować polskie sądy. Do tego czasu uprawniona jest interpretacja, że - tak jak to wynika z treści art. 32j ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - czasu dyżuru medycznego nie wlicza się do czasu pracy obejmującego limit 48 godzin tygodniowo.

W świetle powyższego organizacja pracy w zakładach opieki zdrowotnej będzie musiała uwzględnić prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego również w razie pełnienia dyżurów medycznych.

Dla wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy regulacjami czasu pracy (dyżurów) w dyrektywie nr 93/104 i Kodeksie Pracy a w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej istotna byłaby interpretacja Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny
Stanowisko VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
Warszawa, 18 marca 2004 roku

w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004

Od początku funkcjonowania powiatów, a w szczególności w ostatnich miesiącach Związek Powiatów Polskich wskazywał na konieczność podjęcia działań zmierzających do naprawy systemu ochrony zdrowia i zapewnienia prowadzonym przez powiaty zakładom opieki zdrowotnej środków finansowych umożliwiających świadczenie usług zdrowotnych na chociażby minimalnym poziomie.
W dniu 5 marca br. w Kamionie koło Wielunia przedstawiciele Konwentów Powiatów, w obecności Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęli dokument pt. " Kontrakty na świadczenia zdrowotne 2004 - uzgodnienia wieluńskie ZPP".
Treścią tych uzgodnień było zobowiązanie do przeprowadzenia ogólnopolskich konsultacji na temat wypowiadania kontraktów z NFZ przez dyrektorów spzoz.
Zwrócenie się o tego typu konsultacje wynika z katastrofalnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, której przyczyną są między innymi; konieczność wdrażania tzw. "ustawy 203" (nie wskazującej źródeł sfinansowania podwyżek dla pracowników), nie opłacanie przez NFZ świadczeń ponad limitowych, zaniżanie kontraktów na rok 2004 i wprowadzenie błędnych zasad ich rozliczania oraz nie zagwarantowanie równego traktowania świadczeniodawców we wszystkich regionach.
W dokumencie "Kontrakty na świadczenia zdrowotne 2004 - uzgodnienia wieluńskie ZPP" wskazano, iż warunkiem niezbędnym dla zatrzymania postępującego kryzysu finansowego szpitali powiatowych jest:
- zapewnienie w kontraktach z spzoz zawartych na rok 2004 środków finansowych nie mniejszych niż w roku 2002 oraz umożliwiających świadczenie usług zdrowotnych, na co najmniej dotychczasowym poziomie,
- zagwarantowanie równego i równomiernego finansowania usług zdrowotnych,
- refundowanie przez budżet państwa dotychczas wypłaconych kwot z tytułu realizacji "ustawy 203" oraz zabezpieczenia środków na spłacenie zobowiązań spzoz z tego tytułu. Starostowie i prezydenci uczestniczący w Konwentach Powiatów popierają wnioski i postulaty przyjęte w uzgodnieniach więluńskich.
W tej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam zadania oraz w trosce o dobro naszych mieszkańców Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich zaleca samorządom powiatowym uruchomienie procedur związanych z wypowiadaniem kontraktów na świadczenia zdrowotne, z dniem 30 czerwca 2004 roku.

Przewodniczący
VII Zgromadzenia Ogólnego ZPP
Ludwik Węgrzyn


Konferencja

Tematyka Konferencji


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry