ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


BIP > KomunikatZadania Izby Wytrzeźwień

1. ZADANIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ

Przedmiotem działalności Izby Wytrzeźwień jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Do zadań izby wytrzeźwień należy:

  1. sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;
  2. wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;
  3. udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;
  4. prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie i wykwalifikowany personel, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5;
  5. informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego;
  6. współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami określonymi w art. 21 ust. 1 oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2018 r., poz. 2137 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 rok, poz. 1850)


2. OPŁATA ZA POBYT W IZBIE WYTRZEŻWIEŃ

Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień wynosi 298,00 zł.

Opłaty można dokonać:

  • w budynku Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej gotówką lub kartą płatniczą;
  • przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski : 06 1050 1214 1000 0023 5614 5132

Podstawa prawna: Uchwała nr  PR.0007.37.2017  Rady Miejskiej w  Rudzie Śląskiej  z dnia 23.03.2017 r. w sprawie  określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.


strzałka do góry