ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


BIP > Statut Izby WytrzeźwieńUzasadnienie

Uzasadnienie w sprawie zmiany statutu Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Statut Ośrodka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.44.2011

Rady Miasta w Rudzie Śląskie

z dnia 24 lutego 2011

                 

 

STATUT

IZBY WYTRZEŹWIEŃ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

Rozdział 1.

 Postanowienia ogólne

 

§ 1. Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej  zwana dalej „Izbą” działa na podstawie :

 

 1. ustawy  z  dnia  16  października  1982  roku  o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr  70,  poz. 473 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia   Ministra    Zdrowia  z  dnia  4  lutego  2004  roku  w  sprawie  trybu  doprowadzania, przyjmowania i zwalniania  osób w stanie nietrzeźwości oraz organizację  izby wytrzeźwień placówek utworzonych  lub  wskazanych  przez   jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U.  Nr  20, poz. 192 z późn. zm.),

3.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.),

4.  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie terytorialnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz.1591  z  późn. zm.),

5.  ustawy  z  dnia  29  września 1994  roku  o  rachunkowości ( Dz. U. z  2009  roku  Nr 152 ,  poz. 1223 z późn. zm.),

6.  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

7.  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku o  pracownikach  samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

8.  niniejszego statutu.

 

      

§ 2. 1. Siedziba Izby mieści się w Rudzie Śląskiej przy ul. Tołstoja  11.

 

2. Izba jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 3. Obszar działania Izby obejmuje Miasto Ruda Śląska oraz tereny innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy lub porozumienia.

 

§ 4. Organem założycielskim dla Izby jest Rada Miasta Ruda Śląska.

 

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Izby

 

§ 5. 1. W Izbie czasowo przebywają osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do  zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu albo zagrażają zdrowiu innych osób – zwane dalej „pacjentami”

 

 2. Izba udziela bezdomnym mężczyznom schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w prowadzonej noclegowni.

 3. Izba realizuje również Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 6. Do zadań Izby należą w szczególności:

 

1) opieka nad osobami (pacjentami) w stanie nietrzeźwości,

2) zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla ich zdrowia powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,

3) udzielanie pacjentom świadczeń sanitarno-higienicznych, a w nagłych przypadkach pierwszej pomocy,

4) informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu,

5) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu,

6) uczestniczenie w akcjach promujących trzeźwy styl życia

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego

 

§7. W celu wykonania zadań określonych w § 5 i 6, Izba współpracuje z :

 

1) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej,

3) Policją i Strażą Miejską,

4) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

5) innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, jego skutkom, demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 

 

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

 

§ 8. 1. Izbą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Izby.

2. Z Dyrektorem Izby stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

3. Dyrektor Izby w szczególności:

1) zarządza Izbą, kieruje jej działalnością oraz ustala jej organizację wewnętrzną,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Izby,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) zatrudnia pracowników  Izby wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialności.

5. Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy głównego księgowego.

 

 

§ 9. 1. Szczegółową organizację Izby określa schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Izby i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

2. Izba czynna jest całą dobę.

3. Przyznawanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni odbywa się pomiędzy godziną 16:00, a 7:00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.Szczegółowe zasady udzielania tymczasowego miejsca noclegowego ustala, w zależności od pory roku z uwzględnieniem okresów świątecznych, Dyrektor Izby.

5. W okresie świątecznym możliwe jest udzielanie tymczasowego miejsca noclegowego przez całą dobę.

    Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

 

§ 10. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry