ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


BIP > RODOOchrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 informujemy, że

 1. Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Izbę Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, w szczególności – wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie:
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) - Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.
 2. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, mający siedzibę w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 11.
 3. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: izba_rs@izbawytrzezwienrudasl.pl, telefonicznie (32) 244-42-80, (32)340-06-06 i pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej jest Pan Dariusz Mierzwa, tel. +48 601 716 403, e-mail: iod@izbawytrzezwienrudasl.pl
 5. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących w administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i wykonywanie szczególnych zadań publicznych, ważnych dla interesu społecznego i publicznego w administracji publicznej, rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji działań statutowych, informacyjnych i w interesie społecznym Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 7. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH - Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie.
 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
  • Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
   Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 9. PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA - W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA - Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.
 11. Izba Wytrzeźwień jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych w prawie, będzie mogła przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel podany w punkcie 3. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Izba Wytrzeźwień udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez Izbę Wytrzeźwień w inny, zgodny z prawem sposób.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 13. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.


strzałka do góry