ABIP.pl logo

prowadzony przez:
"Aleksandrowski Program Mieszkaniowy" Sp. z o. o.


BIP > RODORODO (GDPR)

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. (rozpoczęcie działalności), będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.

„Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez jest „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

2. „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@apm-al.pl,  tel. 42 218-56-65, pokój nr 6 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 2016/679 ,a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),

– dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,

– dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Spółki jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług,

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.  (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

4. Pani/Pana dane będą przekazywane:

organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

– operatorom pocztowym i kurierom,

– dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do wykonywania umowy,

firmom wykonującym usługi dla „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

Prezes Zarządu  „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.

 

                                                                                                     Mariusz Mirowski


strzałka do góry