ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Podstawa prawna funkcjonowania DPSPodstawa prawna funkcjonowania DPS

·        ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.;

·         rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);

·         ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego

       (Dz. U. Nr 111 poz. 535) z późn. zm.;

·         Statutu Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku;

·         Regulaminu Organizacyjnego DPS „Zacisze” w Olsztynku;

 

            Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Olsztyńskiego, nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Olsztyński zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965), przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.