ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Główne cele funkcjonowania DPSGłówne cele funkcjonowania DPS

              Głównym celem funkcjonowania DPS w Olsztynku jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837). Usługi świadczone przez Dom uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca.

            Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pokrywa Mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dom w miarę możliwości, pokrywa wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dom zapewnia kontakt z psychologiem oraz innymi specjalistami w miarę potrzeb.

            DPS „Zacisze” położony jest w samym sercu dużego malowniczego parku, okolica sprzyja rekonwalescencji  mieszkańców do czego kierownictwo DPS przywiązuje dużą uwagę. Różnorodna terapia zajęciowa jest jednym ze sposobów pożytecznego spędzania czasu wolego. Wykwalifikowana kadra, doskonale przygotowana stopniowo angażuje mieszkańców  w życie społeczne przez udział we wspólnej celowej aktywności, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć organizowanych przez pracownie ergoterapii (dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo), socjoterapii (ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych), oraz arteterapii (rysunek, malarstwo, muzykoterapia).