ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > KOMUNIKATYKlauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

                                                                           KLAUZULA  INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 119, str. 1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Gębicach.

2.   Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem

      e-mail: iod@norsystem.pl.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

4.   Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Domu Pomocy Społecznej

      w Gębicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, a następnie archiwizowane przez

      okres wymagany przepisami prawa.

7.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.   Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy prawa.

 

                                                                                    Magdalena Modrak - Czerniewska

                                                                           dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach