ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > Prawa i obowiązki mieszkańca domuPrawa i obowiązki mieszkańca domu

Mieszkaniec domu ma prawo w szczególności do:
- godnego traktowania,
- uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom i korzystania z nich,
- uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
- pomocy w zaspokajaniu potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony prawnej,
- uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
- zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora domu,
- przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
- przebywania poza domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora o takim zamiarze ze wskazaniem miejsca pobytu oraz osoby zapewniającej opiekę.
Obowiązkiem mieszkańca domu jest w szczególności:
- współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
- dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach osobistych i wokół siebie,
- przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
- dbałość o mienie domu,
- ponoszenie opłaty za pobyt w domu według zasad określonych w odrębnych przepisach.