ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > Tryb przyjmowania osób do domuTryb przyjmowania osób do domu

O skierowanie do domu może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki, w razie niemożności zapewnienia jej usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
Decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny domu ustala aktualną sytuację socjalno-bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, oraz udziela informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przybycia do domu.