ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > PRACAOGŁOSZENIE O NABORZE

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

                                                     ogłasza nabór

                                     na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko: starszy referent

Komórka organizacyjna: dział administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

 

1.   Wymagania niezbędne:

      1)   obywatelstwo polskie,

      2)   wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

      3)   wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2-letni staż w księgowości budżeto-

             wej,

      4)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

      5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane

            z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

      6)   biegła znajomość obsługi komputera (programy Word, Exel, Open Office, Ms Office)

            i innych urządzeń biurowych,

      7)   znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie finansów publicznych

            i rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów

            dotyczących samorządu powiatowego i funkcjonowania domów pomocy społecznej,

      8)   nieposzlakowana opinia.

 2.   Wymagania dodatkowe:

      1)   praktyczna znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej i programów

            finansowo – księgowych stosowanych w księgowości budżetowej,

      2)   umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

      3)   umiejętność redagowania tekstów i pism urzędowych,

      4)   dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

      5)   samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za powierzone zadania.

 3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      1)   obsługa księgowa finansów jednostki,

      2)   naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i prowadzenie stosownej dokumentacji,

      3)   sporządzanie rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym oraz prowadzenie dokumentacji,

      4)   prowadzenie dokumentacji magazynowej, ZFŚS, depozytu mieszkańców i ewidencji

            środków trwałych.    

 4.   Wymagane dokumenty:

      1)   życiorys (CV),

      2)   list motywacyjny,

      3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

      4)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifi-

            kacje, umiejętności, ewentualne referencje,

      5)   kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

      6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

             publicznych,

      7)   oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

            ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, *

      8)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

            związane z ogłoszonym naborem.     

5.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrud-

      nienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, w rozumieniu

      przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

      nych, jest niższy niż 6%.

 6.   Warunki pracy:

      1)   wymiar czasu pracy – 1 etat,

      2)   pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością

            zawarcia umowy na czas nieokreślony,

      3)   praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,

      4)   praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji,

      5)   praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

      6)   obsługa urządzeń biurowych,

      7)   wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach,

      8)   stanowisko nie jest przystosowane do pracy dla osoby na wózku inwalidzkim.

 7.   Termin i miejsce składania dokumentów:

     1.   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście

           w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach lub za pośrednictwem poczty

           na adres: Dom Pomocy Społecznej w Gębicach, 64-707 Gębice, ul. Kasztanowa 45

           z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko starszego referenta” w terminie

           do dnia 20 marca 2017 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów

           do Domu Pomocy Społecznej w Gębicach).

           Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     2.   Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 ppkt 4 i 5 powinny

           być poświadczone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem” i własno-

           ręcznym podpisem.

     3.   Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone

           klauzulą:

           „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

           pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

          z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182

          ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”

         (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 8.   Postępowanie rekrutacyjne:

      1.   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie

            lub pisemnie o terminie i miejscu drugiego etapu procedury naboru.

      2.   W drugim etapie naboru przewidziany jest pisemny test wiedzy oraz rozmowa

            kwalifikacyjna.

      3.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

            Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/dpsgebice/) oraz na tablicy informa-   

            cyjnej  Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

 

*   osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, przedłoży

na prośbę pracodawcy, aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

o niekaralności.

 

                                                                                  Dyrektor

                                                                       Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

                                                                       /-/ Magdalena Modrak-Czerniewska

 

 

Gębice, dnia 3 marca 2017 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf