ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Obowiązek informacyjnyObowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administrator

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:

- pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

- telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

- drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

Inspektor Ochrony Danych

 

Agata Stępień. Kontakt:

- pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

- telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

- drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

Klauzula informacyjna dla mieszkańców i odwiedzających                             

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

·      przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, jak również jest niezbędne  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e  RODO. Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej), oraz zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,

·      Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych art. 6 ust 1 lit a RODO – w zakresie świadczenia na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku społecznie oczekiwanych usług dodatkowych.

 

4.    Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. W przypadku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

5.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 

6.    Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. Termin ten określony jest w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, tj. 50 lat.

 

7.    Posiadają Państwo prawo do:

·      dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej                  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

· Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit e oraz art. 9 ust. 2 lit. d, lit. g RODO,

· Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych art. 6 ust 1 lit a RODO.

 

4.    Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. W przypadku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

5.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 

6.    Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

7.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego                                            

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego, przeciwdziałanie naruszeniom prawa oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w budynku pod adresem: Zochcinek 42, 27-500 Opatów w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, a także na terenie wokół budynku.

 

4.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

 

5.    Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników.

 

6.    Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane zewnętrznej firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi ochrony mienia na podstawie umowy powierzenia oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

7.        Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.

 

8.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów                                                                    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody,

c)    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

d)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

e)    Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.

 

4.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.    Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepis prawa, które mogą Administratora obligować do przetwarzania danych przez określony czas (np. 5-letni obowiązek archiwizacyjny dotyczący dokumentów przechowywanych w celach podatkowych) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.

 

6.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników                                                                

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak  np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

c)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

d)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody, 

e)  art. 9 ust. 2 lit. b - przetwarzanie danych szczególnych kategorii może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP,

f)   Przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.

 

4.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.    Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

6.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy                                                             

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

c)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze,

d)   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody, w przypadku min. danych wrażliwych.

 

4.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

6.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wzór ewentualnej zgody przy podaniu przez kandydata danych wrażliwych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (Wizerunek)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym rozpowszechniania w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku przez Administratora w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji: zajęć, konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości w mediach: Internecie, prasie, telewizji, ulotkach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze statutowymi potrzebami funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Zgoda może być wycofana w każdym momencie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                                        ……………………………………………………………………….. (miejscowość, data, podpis)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry