ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > Przetargi i KonkursyRozeznanie rynku ws. realizacji zamówienia pn. Świadczenie usług ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów Centrum Rehabilitacji w roku 2023

Zapraszamy do złożenia ofert na poniższe zapytanie.

Zapytanie ma charakter rozeznania rynku oraz szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym do realizacji w 2023 r. zamówieniem publicznym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” 2022

Dyrekcja Centrum Rehabilitacji im. Profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej zaprasza do złożenia oferty zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 W załączniku przesyłamy regulamin konkursu wraz z załącznikami. Oferty należy składać do 22.07.2022 r. do godz. 900.

 

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

porównanie oferta

wyjaśnienia 21.7.2022 r.

wyjaśnienia 18.07.2022 r.

wyjaśnienia 14.07.2022 r. 

Załącznik: Regulamin (004 regulamin konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.pdf)
Załącznik: załączniki word (004_a załączniki do regulaminu konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.doc)
Załącznik: załączniki pdf (004_a załączniki do regulaminu konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL COMBO

pliki do pobrania:

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

Dyrektor  Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna (zwanym dalej Dyrektor Centrum)

ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

-        ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z dnia 25.02.2020r. ze zm.),

-        rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 22.07.2011r.),

-        rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 z dnia 20.02.2018r.)

-        regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej.

 

I.        Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 22.07.2011r.):

1)    tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)    co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

II.        Wymagane dokumenty:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument  potwierdzający to prawo;

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;

kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem;  poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

5)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą”;

 

III.        Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może złożyć kandydat za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu, składającego  się z imienia i nazwiska. 

  

IV.        Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej , udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 13:00.

 

V.        Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej” należy przesłać
w zamkniętych kopertach na adres:

 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna

 

lub składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora Centrum w ciągu 10 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

VI.        Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ”Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VII.        Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

 

VIII.        Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w  którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Centrum  Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

 

IX.        W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

a.    Administratorem danych osobowych kandydatów na ww. stanowiska jest Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka, przy ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

b.    W sprawach zwianych z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie pod adresem administratora lub elektronicznie na adres ePUAP /centrumosieczna/skrytka lub rehabilitacja@osieczna.com.pl

c.    Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celach:

                                  i.    przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Szpitalu;

                                 ii.    archiwizacji.

d.    Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

                                  i.    w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

                                 ii.    na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

e.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wycofania zgody, o ile wycofanie zgody nie będzie skutkowało naruszeniem przepisów prawa.

f.     Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie naboru.

g.    Kandydatom przysługuje prawo do:

                                  i.    wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                                 ii.    do usunięcia danych osobowych.

                                iii.    do przenoszenia danych, gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

                               iv.    do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

                                v.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

h.    Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i.      Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji oraz profilowania.

 

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: 2019/11/19/S

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

 

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Lespin Sp. z o. o.

ul. Okrężna 19B

64 – 100 LESZNO

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert sporządzony na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot. przetargu na zadanie pn.:

"Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

W budżecie Zamawiającego zabezpieczono: : 197 561,00 zł netto

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana SIWZ

CENTRUM REHABILITACJI IM. prof. MIECZYSŁAWA WALCZAKA

W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49

rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.osieczna.com.pl

Osieczna, 26 listopada 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

 

Zmiana SIWZ

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

I.

Pkt 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.

Załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ wraz z załącznikami_usługa_sprzątania_2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000,

ul. Zamkowa  2, 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349.

Adres strony internetowej (URL): http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: pisemny na adres:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej ul. Zamkowa 2 64 - 113 Osieczna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020

Numer referencyjny: 2019/11/19/S

Rodzaj zamówienia: Usługi

Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Główny kod CPV: 90910000-9

Waluta:  PLN

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie

data rozpoczęcia: 2020-01-01  

data zakończenia: 2020-12-31

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-03, godzina: 10:00,

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ wraz z załącznikami_usługa_sprzątania_2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu”

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Budowlane:

Lider: Firma GIERA Piotr Giera, Daniel Giera, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dzięczyna 28 a, 64-125 PONIEC

Partner: Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyna 28 a, 64-125 PONIEC

Załącznik: do pobrania (2019-10-23_183334_ogłoszenie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.:

"Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu” 

Osieczna, 16 października 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Pytania i odpowiedzi

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu”

 

W związku z zapytaniem do SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

wybrano ofertę następującego Wykonawcę:

Konsorcjum:

Lider: PROGRES Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno

Partner: FEMA INWESTYCJE Michał Jankowski, ul. Platanowa 5, 56-200 Góra

 

Osieczna 2 października 2019 

Załącznik: Do pobrania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu 
Numer referencyjny: 2019/09/03  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania:

1. rozebranie istniejących budynków obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

2. rozebranie ogrodzenia murowanego w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

3. wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich poprzez wybudowanie przypór,

4. wykończenie ścian budynku sąsiedniego poprzez otynkowanie i wykonanie warstw elewacyjnych,

5. wykonanie podbudów pod projektowane utwardzenia,

6. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z ułożeniem krawężników zgodnie z rysunkiem,

7. zagospodarowanie terenu wokół utwardzeń poprzez wysiew trawy i wykonanie nasadzeń, wykonanie ogrodzenia murowanego w zakresie i formie zgodnie z projektem,

8. montaż bramy i furtki w ogrodzeniu murowanym – brama otwierana elektrycznie za pomocą pilotów,

9. wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z rysunkiem wraz z montażem bramy, doprowadzenie zasilania bramy,

10. montaż latarni oświetleniowej zgodnie z projektem na wzór istniejących. 

Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1


Okres, w którym realizowane będzie

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22 

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium


KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-10-16, godzina: 10:00, 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

 

 

Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - PRZEDMIAR - rozbiórka i urwardzenie v3.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - projekt_budowlany_PZT_opis.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - dokumentacja_fotograficzna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (Załacznik nr 8 - pozwolenie_konserwator_pzt.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.: „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

Osieczna, 30 września 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.: „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

Osieczna, 30 września 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej”

nr postepowania 2019/09/01

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: 

  Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe                             

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

https://www.osieczna.com.pl

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
https://www.osieczna.com.pl 

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak; pisemny 
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II 

Numer referencyjny: 2019/09/02  

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – etap II. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: - rozebranie ogrodzenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów, - rozebranie istniejących utwardzeń w zakresie opracowania, - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu starobruk zgodnie z rysunkiem, - wykonanie utwardzeń z płyt granitowych zgodnie z rysunkiem, - wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand zgodnie z rysunkiem, - przełożenie istniejącego bruku, - wykonanie utwardzeń drogi pożarowej o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand wzmocnionego geokratą na pogrubionej podbudowie zgodnie z rysunkiem, - montaż betonowych krawężników wystających, wtopionych i obrzeży betonowych, - wykonanie ogrodzenia panelowego w obrębie opracowania, - dostawa i montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci – 5 szt., - remont kładki dla pieszych oraz remont kładki przejazdowej, - wykonanie oświetlenia parku i monitoringu zgodnie z rysunkiem, - remont/ewentualna wymiana kanalizacji deszczowej, - wymiana wpustów deszczowych wraz z wymianą odprowadzenia, - wysianie trawy w obrębie wykonanych utwardzeń, - nasadzenia – 30 szt. krzewów. 

Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45112711-2


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:  
data zakończenia: 2019-11-20 

 

PROCEDURA

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-27, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - ogólny zakres robót II etap 2019.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁĄCZNIK NR 7 - PARK_opis_projekt_budowlany_Osieczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - kanalizacja deszczowa.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - zakres utwardzeń.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - oświetlenie_monitoring.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park kosztorys — nakładczy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Specyfikacja robót budowlanych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana SIWZ

CENTRUM REHABILITACJI IM. prof. MIECZYSŁAWA WALCZAKA

W OSIECZNEJ

ul. Zamkowa 2

64-113 Osieczna

tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49

rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.osieczna.com.pl

 

                                                                                                                                                             Osieczna, 17.09.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

 

 

 

Zmiana SIWZ

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

 

 

I.

 

Do załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający załącza aktualny opis do projektu.

 

 

II.

Pkt 12.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

„12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, sekretariat (parter budynku Zamku) do dnia 30.09.2019 roku do godz. 10:00”.

 

Pkt 12.3. otrzymuje następuje brzmienie:

 

„12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, pokój tarasowy (parter budynku Zamku) w dniu 30.09.2019 roku o godz. 10:15”.

Załącznik: Zmiana (zmiana SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596659-N-2019 
Data: 12/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (url): https://www.osieczna.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00  

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert dotyczący przetargu na zadanie pn.: "Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej"

 Osieczna 12 września 2019 r.

Załącznik: do pobrania (Protokół z otawrcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej:

 Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej 
Numer referencyjny: 2019/09/01 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: 

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej w ilości 45 szt.

Specyfikacja łóżek: 1. Wymiar łózka 90x200 (wymiar zewnętrzny 102 x 215)

2. Bezstopniowa regulacja

3. Regulacja pleców w zakresie minimum 0o – 700

4. Regulacja podudzi w zakresie minimum 0o – 20o

5. Regulacja wysokości leża (minimum 26 cm nad podłogą, lub mniej)

6. Regulacja elektryczna – sterowana pilotem

7. Wysięgnik z uchwytem ręki

8. Obudowa skrzynkowa, kolor – jasny buk

9. Materac przeciwodleżynowy typu gofer z pokrowcem Materac: wykonany z elastycznej piany o gęstości minimum 40 kg/m3, Pokrowiec: oddychający, nieprzemakalny, rozciągliwy z hipoalergiczną warstwą poliuretanu, zamki błyskawiczne, podłoże antypoślizgowe

10. Kółka jezdne

11. Zintegrowane barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta do wysokości 40 cm. Mechanizm zwalniania umieszczony w szczytach łózka dokonywany za pomocą ergonomicznych uchwytów/przycisków

12. Obciążenie – dopuszczalna waga pacjenta minimum 150 kg (i więcej)

13. Hamulec na kółkach

14. Konstrukcja lakierowana proszkowo

15. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łózka, łatwa w utrzymaniu czystości

16. Konstrukcja łóżka umożliwiająca łatwy przejazd przez progi

17. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka 

Główny kod CPV: 33100000-1 

Okres, data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 


PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-12, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału 7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej

·         http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Termin składania ofert.: 14 czerwiec 2019 r. do godz. 11°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godz.12°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 lipca 2019r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510).

 

Załącznik: Druk oferty (3. Załącznik nr 1 do SWKO - oferta.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (4 Załącznik nr 2 do SWKO - umowa.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (6.Oswiadczenie o nie karalność.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2019

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarcie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otawracie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z 21 sierpnia 2018

Dotyczy: Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie nr 500198754-N-2018

Oznaczenie nadane przez zamawiającego: 2018/P/02/08

 

Załącznik: Zmiana SIWZ (zmiana SIWZ z dnia 21.08.2018_.pdf)
Załącznik: Wzór oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 2018/P/02 /08

Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Data: 20 sierpnia 2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 2018/P/02 /08

Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Data: 17 sierpnia 2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy

Dotyczy ogłoszenia nr 604620-N-2018 z dnia 2018-08-14


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Pytania i odpowiedzi.


Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

„Dostawa sprzętu medycznego”

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Załącznik: SIZW (SIWZ wraz z załącznikami.pdf)
Załącznik: załącznik nr 7 (załacznik nr 7 - OSIECZNA MAPA-projekt-G ETAP I.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Dyrektor  Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2,

64- 113 Osieczna (zwanym dalej Dyrektor Centrum) ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.), Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., poz. 896), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz. 393) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej.

 

I.            Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. poz. 896):

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)      co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

II.            Wymagane dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument  potwierdzający to prawo;

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)      kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;  poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia1997 roku (Dz. U z 2016r. poz. 922 ze zm.);

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

III.            Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem., przy czym poświadczenie może być dokonane  przez kandydata , podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska. 

  

IV.            Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej , udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna, w dniach roboczych w godzinach od 9:00 – 13:00.

 

V.            Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna

 

lub składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora Centrum w ciągu 30 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

VI.            Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ”Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VII.            Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

 

VIII.            Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w  którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Centrum  Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  dyżurów medycznych w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Termin składania ofert.: 23 kwiecień 2018 r. do godz. 12°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz.13°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 maja 2018r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938).

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza  konkurs na stanowisko:

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. nr 151 poz. 896).

Kandydaci winni składać dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393):

1.        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska,

3.        prawo wykonywania zawodu,

4.        opis przebiegu pracy zawodowej,

5.        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.        zaświadczenie o niekaralności,

7.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3 przedkłada się w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek”  drogą pocztową na adres:

Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

lub osobiście w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka
w Osiecznej w terminie 21 dni licząc od daty  ukazania  się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy, wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu  kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ Ogłoszenie z dnia 2017-11-27 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Nie

 

INAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie,

państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

 faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub kuriera, osobiście
Adres:
64-113 OSIECZNA ul. Zamkowa 2


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
Numer referencyjny: 02/03/S/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

Rodzaj zamówienia: Usługi
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie nie podzielone na części:


Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem środki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego procedur dotyczących utrzymania czystości. W przypadku remontów / inwestycji budowlanych w przeprowadzanych w budynku Zamawiającego oczekuje się od wykonawcy bieżącego sprzątania zabrudzeń powstałych na skutek wykonywanych prac. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowały 2 osoby zatrudnione u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy w soboty, niedziele i święta w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy Przy wykonywaniu prac objętych postępowaniem przetargowym należy uwzględnić, że w ciągu dnia pacjenci Centrum Rehabilitacji nie przebywają w łóżkach.

Ponieważ prace porządkowe wykonywane będą podczas ciągłej obecności pacjentów, harmonogram prac Wykonawca powinien uwzględniać rozkład dnia ustalony dla pacjentów.

Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90911200-8Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-01-01

2018-12-31SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: a/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie b/ posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia c/posiadają odpowiedni potencjał.
Informacje dodatkowe


Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej (sytuacja ekonomiczna)uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł


Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane usługi sprzątania, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz usług (załącznik nr 7 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi w zakresie sprzątania były wykonywane.

 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie, iż środki użyte do realizacji usługi posiadają stosowne certyfikaty, atesty, karty charakterystyki lub inne zezwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz że są one bezpieczne w użytkowaniu dla personelu medycznego i pacjentów (wykonawca dołącza aktualne kserokopie wymienionych dokumentów) – załącznik nr 5 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

40,00


Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Nr ogłoszenia w BZP: 604907-N-2017 z dnia 2017-10-20 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000,

ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): http://www.osieczna.com.pl/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca/kuriera lub osobiście
Adres: 64-113 Osieczna ul. Zamkowa 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Numer referencyjny: 02/02/D/2017

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje modernizację – przebudowę dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45215110-0

45233161-5

45233266-9

45233220-7

45223300-9


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-11-15

Informacje dodatkowe:

Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia

c) posiadają odpowiedni potencjał kadrowy w szczególności w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzorem nad nimi.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej w pkt 5.1. 2) lit. a) SIWZ – uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 300 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie dotyczy
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Aukcja elektroniczna: Nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowa gwarancja

40,00

 

 

 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy
Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: Nie dotyczy
Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: Nie dotyczy
Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: Nie dotyczy
Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy