ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KonkursyKonkurs na stanowisko Dyrektora

grafika

 

 

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W TORUNIU

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

                                                                       Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
 im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) tj.:

1)      posiada wykształcenie wyższe;

2)      posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)      nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

3)      opisany przebieg pracy zawodowej;

4)      kserokopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek
i kwalifikacje zawodowe;
dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

5)      koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

6)      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

8)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

 

 

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora  Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652 1868 .

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać
 w godzinach pracy:

1)      administracji Szpitala, Św. Floriana 12 Bydgoszcz;

2)      Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

03.12.2018

Termin składania dokumentów

do 02.01.2019

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok w szpitalu

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

3 lata w szpitalu

 

 

4 lata w szpitalu

 

5 lat w szpitalu

 

 

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

-         ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

-         prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

-         przeprowadza ocenę podległego personelu,

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

-         prowadzi dokumentację pielęgniarską

-         dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

-         nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

-         pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów

 

Uzasadnienie wyboru

 

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

03.12.2018

Termin składania dokumentów

do 02.01.2019

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok w szpitalu

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

3 lata w szpitalu

 

 

4 lata w szpitalu

 

5 lat w szpitalu

 

 

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

        -   ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

        -   prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

        -   przeprowadza ocenę podległego personelu,

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

      -     prowadzi dokumentację pielęgniarską

      -    dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

         -    nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

         -   pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów

 

Uzasadnienie wyboru

 

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wątroby

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
 
 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Dokument wytworzył


Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze


Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

28.08.2017

Termin składania dokumentów

do 28.09.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

 7. oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 
 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wątroby”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

  - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

1 rok w szpitalu

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

1 rok w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

3 lata w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

5 lat w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

 1. organizacja pracy pielęgniarek na oddziale poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów , ustalonego planu leczenia,

 2. uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

 3. zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

 4. kieruje pracą podległego personelu:

 • ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

 • prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

 • przeprowadza ocenę podległego personelu,

 1. dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

 • prowadzi dokumentację pielęgniarską

 • dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

 • nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

 • pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów


Uzasadnienie wyboru


 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (zakończony)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii,

Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii,

Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

10.03.2017

Termin składania dokumentów

do 10.04.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:000 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

 

1 rok w szpitalu

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

1 rok w szpitalu

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

3 lata w szpitalu

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

4 lata w szpitalu

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

5 lat w szpitalu

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów , ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

                 - ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

                   - prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

                   - przeprowadza ocenę podległego personelu,

 

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na   stanowisku dodatkowy

          -  prowadzi dokumentację pielęgniarską

          - dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

          -  nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

          -  pilnuje przestrzegania praw pacjenta


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (zakończony)

 

 DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko


Naczelnej Pielęgniarki


Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Naczelna Pielęgniarka

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Naczelna Pielęgniarka

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

10.03.2017

Termin składania dokumentów

do 10.04.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:000 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

 

5 lat

 

-         tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7 lat

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podstawowy

1.       Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych WSOZ, Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych  i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej oraz w Pracowni Endoskopii przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących

2.       Opracowywanie programów i planów rozwoju opieki pielęgnacyjnej i innych rodzajów działalności WSOZ

3.       Planowanie właściwego rozmieszczenia kadry pielęgniarskiej

4.       Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu

5.       Dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dodatkowy

-         Systematyczne ocenianie jakości świadczeń pielęgniarskich, stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi na stanowisku pracy.

-         Ocenianie i motywowanie pracowników

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf