ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Bytomskie Centrum Wsparcia


BIP > Deklaracja dostępności > Bytomskie Centrum WsparciaDeklaracja dostępności

Bytomskie Centrum Wsparcia


Oświadczenie w sprawie dostępności

Bytomskie Centrum Wsparcia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/bcwbytom.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie mogą znajdować się treści niedostępne: Zeskanowane dokumenty.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że - poza elementami niedostępnymi wymienionymi powyżej - strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/bcwbytom/ spełnia wymagania w 100%.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jaguszewska, sekretariat@bcwbytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 32 280 16 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r,. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony internetowej lub jej elementu odpowiada:
Katarzyna Jaguszewska - Dyrektor Bytomskiego Centrum Wsparcia,
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl, tel.: 32 280 81 65
Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji za pomocą wniosku.
Bytomskie Centrum Wsparcia powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, organ niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie ,wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Bytomskie Centrum Wsparcia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

strzałka do góry