ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > Komunikatcd KONFERENCJA 23.04.04


Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów
zaprasza na Konferencję
pod patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego

„OPIEKA ZDROWOTNA w 2004 r. - przekształcenia i zmiany”

Program Konferencji:

1. Wystąpienie Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego.
2. Przekształcenie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w spółki użyteczności publicznej.
3. Prywatyzacja usług anestezjologicznych jako proces wspomagający
restrukturyzację SP ZOZ.
4. Zmiany w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
5. Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem
procedur anestezjologicznych.
6. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
7. Dostosowanie prawa pracy do regulacji Unii Europejskiej.
8. Problem bezpieczeństwa sal operacyjnych.
9. Warunki pracy dla polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej.

W Konferencji uczestniczyć będą eksperci Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2004 r. o godz. 12.00 (planowane zakończenie o godz.17.00) w Hotelu Marriott (sala Congress Hall, 3 piętro) w Warszawie, Al. Jerozolimskie.

Udział w Konferencji dla członków i sympatyków ZZA jest bezpłatny.
Członkom ZZA przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji z właściwego regionu ZZA z potwierdzoną delegacją.

Informacje szczegółowe pod nr tel. 0 602 683 166.

W załączeniu :
- informacja nr 3,4,5.

Przewodniczący ZG ZZA
Dariusz Kuśmierski

INFORMACJA NR 3


Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, spotkał się z Ministrem Zdrowia Leszkiem Sikorskim, rozmowa dotyczyła:

1.„Ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej” - Minister wyraził przekonanie, że sejm w najbliższym czasie uchwali ustawę która przewiduje przekształcenie SP ZOZ w spółki użyteczności publicznej.
2.Przewidywanych zmian w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Minister Leszek Sikorski uważa, że nowa ustawa jasno określa zakres świadczeń medycznych gwarantowanych przez Państwo.
3.Bezpieczeństwa pracy na salach operacyjnych - ZG ZZA uważa, że problem przebywania w warunkach szkodliwych, może być przyczyną do uzasadnionych roszczeń anestezjologów zwłaszcza „ po wejściu do Unii Europejskiej”.
4.Zmiany Rozporządzenia M.Z. z 12.12.2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych – ZG ZZA uzyskał zapewnienie Ministra iż jeszcze w maju 2004 r. zostaną rozpoczęte prace nad zmianą tego rozporządzenia.
Minister Zdrowia Leszek Sikorski wyraził zgodę objęcia patronatem Konferencji „Opieka Zdrowotna w 2004 r. – przekształcenia i zmiany”, organizowanej przez ZG ZZA i obiecał osobiście uczestniczyć.INFORMACJA NR 4

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, spotkał się z ekspertami Ministra Zdrowia ds. tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Przy tworzeniu koszyka przewiduje się zastosowanie kryteriów zgodnych z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM) oraz ocenie technologii medycznych (HTA).
Procedury anestezjologiczne mogą być stosunkowo łatwo i w pierwszej kolejności wprowadzone, ponieważ jako jedyna specjalizacja medyczna posiadamy „standardy dotyczące wymagań sprzętowych i kwalifikacji medycznych do udzielania świadczeń” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia Nr 214, Nr 215 z 1998 r.)


INFORMACJA NR 5

Minister Zdrowia przesłał do ZG ZZA projekt „Ustawy o finansowaniu świadczeń medycznych ze środków publicznych” celem konsultacji. Projekt ustawy jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz. gov.pl).


OPINIA PRAWNA:
CZAS PRACY LEKARZY NA DYŻURACH PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

W związku z napływającymi do Zarządu Krajowego OZZL pytaniami o czas pracy lekarzy na dyżurach po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyjaśniam co następuje:

Zagadnienia czasu pracy w Unii Europejskiej są uregulowane dyrektywą Nr 93/104 z 23 listopada 1993r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

W myśl tej dyrektywy;

Państwa członkowskie podejmą działania niezbędne do zapewnienia, że każdy pracownik jest uprawniony do minimalnego okresu dziennego odpoczynku w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin w okresie dwudziestu czterech godzin ( art. 3. Odpoczynek dzienny)
Państwa członkowskie podejmą działania niezbędne dla zapewnienia, że w każdym okresie siedmiu dni każdy pracownik jest upoważniony do minimalnego nieprzerwanego okresu 24 godzin odpoczynku oraz 11 godzin dziennego okresu odpoczynku, o którym mowa w artykule 3.
Jeżeli uzasadniają to warunki obiektywne, techniczne oraz organizacja pracy, może być stosowany minimalny okres 24 godzin odpoczynku. (art. 5 Okres odpoczynku tygodniowego).

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 213 poz. 2081) wprowadziła powyższe zmiany do naszego ustawodawstwa, odpowiednio zmieniając przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy z dnie 01 stycznia 2004r. W szczególności w art. 132 § 1 Kodeksu pracy przewidziano jako zasadę prawo pracownika do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, a w art. 133 § 1 Kodeksu pracy - do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Jednocześnie w art. 151 3 § 2 Kodeksu pracy (dotyczącym dyżuru) postanowiono, że czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, o których mowa w art. 132 i 133. Powtórzono jednak dotychczas obowiązującą zasadę, że czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

Przepisy o czasie pracy zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie zostały znowelizowane. Pozostał więc w niezmienionej postaci art. 32j, w tym jego ust. 2, w myśl którego czas dyżuru medycznego nie wlicza się do czasu pracy: w szczególności - odmiennie jak w przypadku dyżuru "kodeksowego" - nie uzupełniono treści art. 32j ust. 2 o klauzulę dotyczącą prawa do odpoczynku.

W orzeczeniu z dnia 09 września 2003r. sprawa C - 151/02 Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu dokonał wykładni przepisów Dyrektywy Nr 93/104 z dnia 23 listopada 1993r. uznając, że dyżury, w trakcie których pracownik tylko częściowo wykonuje swoje obowiązki, nawet jeśli ma możliwość odpoczynku, należy traktować w całości (także ten okres, w którym pracownik nie pracuje) jako czas pracy.

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polska będzie zobowiązana do stosowania się do powyższej wykładni. W razie dojścia do procesu, będą ją stosować polskie sądy. Do tego czasu uprawniona jest interpretacja, że - tak jak to wynika z treści art. 32j ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - czasu dyżuru medycznego nie wlicza się do czasu pracy obejmującego limit 48 godzin tygodniowo.

W świetle powyższego organizacja pracy w zakładach opieki zdrowotnej będzie musiała uwzględnić prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego również w razie pełnienia dyżurów medycznych.

Dla wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy regulacjami czasu pracy (dyżurów) w dyrektywie nr 93/104 i Kodeksie Pracy a w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej istotna byłaby interpretacja Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny
Stanowisko VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
Warszawa, 18 marca 2004 roku

w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004

Od początku funkcjonowania powiatów, a w szczególności w ostatnich miesiącach Związek Powiatów Polskich wskazywał na konieczność podjęcia działań zmierzających do naprawy systemu ochrony zdrowia i zapewnienia prowadzonym przez powiaty zakładom opieki zdrowotnej środków finansowych umożliwiających świadczenie usług zdrowotnych na chociażby minimalnym poziomie.
W dniu 5 marca br. w Kamionie koło Wielunia przedstawiciele Konwentów Powiatów, w obecności Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęli dokument pt. " Kontrakty na świadczenia zdrowotne 2004 - uzgodnienia wieluńskie ZPP".
Treścią tych uzgodnień było zobowiązanie do przeprowadzenia ogólnopolskich konsultacji na temat wypowiadania kontraktów z NFZ przez dyrektorów spzoz.
Zwrócenie się o tego typu konsultacje wynika z katastrofalnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, której przyczyną są między innymi; konieczność wdrażania tzw. "ustawy 203" (nie wskazującej źródeł sfinansowania podwyżek dla pracowników), nie opłacanie przez NFZ świadczeń ponad limitowych, zaniżanie kontraktów na rok 2004 i wprowadzenie błędnych zasad ich rozliczania oraz nie zagwarantowanie równego traktowania świadczeniodawców we wszystkich regionach.
W dokumencie "Kontrakty na świadczenia zdrowotne 2004 - uzgodnienia wieluńskie ZPP" wskazano, iż warunkiem niezbędnym dla zatrzymania postępującego kryzysu finansowego szpitali powiatowych jest:
- zapewnienie w kontraktach z spzoz zawartych na rok 2004 środków finansowych nie mniejszych niż w roku 2002 oraz umożliwiających świadczenie usług zdrowotnych, na co najmniej dotychczasowym poziomie,
- zagwarantowanie równego i równomiernego finansowania usług zdrowotnych,
- refundowanie przez budżet państwa dotychczas wypłaconych kwot z tytułu realizacji "ustawy 203" oraz zabezpieczenia środków na spłacenie zobowiązań spzoz z tego tytułu. Starostowie i prezydenci uczestniczący w Konwentach Powiatów popierają wnioski i postulaty przyjęte w uzgodnieniach więluńskich.
W tej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam zadania oraz w trosce o dobro naszych mieszkańców Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich zaleca samorządom powiatowym uruchomienie procedur związanych z wypowiadaniem kontraktów na świadczenia zdrowotne, z dniem 30 czerwca 2004 roku.

Przewodniczący
VII Zgromadzenia Ogólnego ZPP
Ludwik Węgrzyn