Jelenia Góra: Dostawa instrumentów muzycznych
Numer ogłoszenia: 283750 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze , ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7538160, faks 075 7538163.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych, nowych instrumentów muzycznych o najwyższych walorach jakościowych (w zakresie materiałów, wykonania, brzmienia) dla orkiestry Filharmonii Dolnoślaskiej w Jeleniej Górze. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje dostawy: 1) Trąbka piccolo z futerałem - 1 szt. 2) Trąbka C z futerałem - 2 szt. 3) Puzon tenorowy z twardym futerałem - 1 szt. 4) Tuba z futerałem i pasami - 2 szt. 5) Ksylofon ze statywem i pokrowcem - 1 szt. 6) Flex-a-ton - 1 szt. 7) Frusta - 1 szt. 8) Raganella - 1 szt. 9) Bar Chimes - 1 szt. 10) Talerz perkusyjny China - 1 szt. 11) Werbel - 1 szt. 12) Talerze marszowe 16 z padami i paskami - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.filharmonia.jgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60 pokój 137.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010 godzina 08:15, miejsce: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60 pokój 402.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych.