ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatPrzetarg nieograniczony- dostawa samochodu - unieważnienie postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.


"zakup i dostawa samochodu 9 - osobowego specjalnie przystosowanego do  przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich"

zostało unieważnione na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.