ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatMIESZKAŃCY I USŁUGI

Dom Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie jest Domem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest Domem koedukacyjnym z miejscami dla 65 osób.
Obecnie ( stan na 22.II.2019 r.) Dom zamieszkują 62 osoby niepełnosprawne intelektualnie, w przedziale wiekowym od 13 - 71 lat. Większość mieszkańców – 39 osób, stanowią mężczyźni. Przeważająca część mieszkańców wymaga całodobowej opieki i zapewnienia usług opiekuńczych, terapeutycznych, wychowawczych i pielęgniarskich.

Dom zapewnia usługi zgodnie z ustawodawstwem, Statutem oraz Regulaminem organizacyjnym. Obowiązująca Karta praw mieszkańców, reguluje prawa i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia lekarz rodzinny, który oferuje wizytę konsultacyjną raz
w tygodniu, wizyty domowe w razie zachorowania mieszkańca, pomoc pielęgniarki środowiskowej w miarę potrzeb. Dom zapewnia również wizyty u lekarzy specjalistów na skierowania lekarza rodzinnego. Porad psychiatrycznych udziela lekarz psychiatra z SP ZOZ w Kraśniku. Porad
 i pomocy psychologicznej udziela zatrudniony w DPS psycholog.

Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują zespoły terapeutyczne oraz zespół pielęgniarski. Głównym celem pracy zespołów jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Zespoły opracowują i realizują indywidualne plany wsparcia, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego mieszkańca. Mieszkańcy mają zapewnione podstawowe zajęcia usamodzielniające z samoobsługi oraz zajęcia terapeutyczne w różnych kołach zainteresowań i pracowniach m.in: kulinarnej, plastycznej, teatralno artystycznej, krawieckiej, sportowej, ogrodniczej, kinezyterapeutycznej, hipoterapeutycznej, zooterapeutycznej, bodźcowej w Sali Doświadczania Świata, krawieckiej, w drużynie harcerskiej.

Organizowane są wycieczki rekreacyjno - turystyczne, biwaki, rajdy, imprezy integracyjne.

Dzieci i młodzież objęte są programem nauczania, zgodnym ze stopniem niepełnosprawności. Edukacje prowadzą pedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie – filia w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Kilku mieszkańców dojeżdża do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, aby kontynuować naukę w klasach branżowych.

Mieszkańcom Domu pomagają rozwiązywać sprawy osobiste osoby pierwszego kontaktu.

Część mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych całkowicie z uwagi na poziom niepełnosprawności. Osoby te mają ustanowionego opiekuna prawnego. Mieszkańcy ubezwłasnowolnieni częściowo mają ustanowionego Kuratora