ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > Jednostka organizacyjna przy DPSInformacja dotycząca Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie

Informacja dotycząca Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Administracja, kontakt i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej

grafika

Godziny urzędowania administracji WTZ: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 

Kierownik WTZ: mgr Marek Jerzy Rak - tel. 0-15 838-14-11 lub 0-15 838-11-47 wew. 110.

Księgowa WTZ: mgr Monika Krok tel. 0-15 838-14-11

Pracownik administracyjny: Lucyna Targosińska - tel. 0-15 838-11-47

adres www: www.dpsgoscieradow.pl e-mail: wtzgos@wp.pl

W 1997 roku przy Domu Pomocy Społecznej został utworzony Warsztat Terapii Zajęciowej.

Zajęcia uczestników odbywają sie w następujących pracowniach;

1. rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi; 

2. Arteterapii i rękodzieła;

3. Informatyczno - poligraficznej;

4. Stolarsko - konserwatorskiej;

5. Manufaktury;

6. Rozwijania umiejętności zawodowych. 

W zajęciach bierze udział 35 uczestników.  

Głównym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej. W celu realizacji tych zadań prowadzimy działania z zakresu:

1.Ogólnego usprawniania – jest to rehabilitacja lecznicza, usprawniająca, ruchowa.

2.Rozwijania umiejętności życia codziennego. Stosowane formy zajęć to trening umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania prostych posiłków, dbania o higienę, prania, szycia ręcznego, sprzątania, pracy na działce warzywnej; trening ekonomiczny w zakresie planowania dnia, gospodarowania, robienia zakupów, korzystania z podstawowych usług; trening zachowań – reagowania w przypadku awarii, choroby, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, harmonijnego współżycia w grupie.

3.Przygotowania do życia w środowisku społecznym. Stosowane formy zajęć to trening budżetowy, orientacji w środowisku, trening zachowań społecznych – wypełniania ról społecznych, zachowania w instytucjach publicznych, w sytuacjach kryzysowych, umiejętności ponoszenia odpowiedzialności, umiejętności dostosowanego komunikowania się, trening asertywności.

4.Rozwijanie psychofizycznej sprawności niezbędnej w pracy – trening asertywności, współpracy w grupie, ćwiczenia odpowiedzialności, cierpliwości, komunikacji międzyludzkiej, zachowań pro społecznych.

5.Rozwijanie umiejętności zawodowych – realizowane formy zajęć to trening umiejętności praktycznych w zakresie stolarstwa, tkactwa, szycia ręcznego, maszynowego, hafciarstwa, rękodzielnictwa, wyrobów artystycznych okazjonalnych.

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzą do większego uspołecznienia uczestnika. Zarówno terapia społeczna jak i zawodowa, otwierają drogę do funkcjonowania w społeczeństwie. Pozwalają wykazać się osobie niepełnosprawnej pewnymi umiejętnościami, które wzbudzają zainteresowanie wśród społeczności. Podjęte działania typowo uspołeczniającego, pozwalają w sposób praktyczny nabyć umiejętności pro – społeczne.


Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 29/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Gościeradowie
z dnia 11.08.2017 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Gościeradowie wprowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. Nr 63, poz.587/ i Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz /Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z póź. zm.

 

 

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
przy Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie 


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” ustala sposób funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników i personelu WTZ.
2.Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników oraz pracowników WTZ.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 2

1.Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej „ warsztatem”, został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej /Dz.U.Nr.71 poz. 357/.
2.Warsztat działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. nr 63, poz.587/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997r. z późniejszymi zmianami).
3.Jednostką prowadząca Warsztat jest Dom Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie. 
4.W Warsztacie utworzone są następujące stanowiska:
- Kierownik WTZ
- Pracownik administracyjno-socjalny
- Księgowa
- Psycholog
- Pielęgniarka
- Główny specjalista ds. fizjoterapii
- Terapeuta.
- Instruktor terapii zajęciowej
- Sprzątaczka
- Kierowca
5.Kierownik warsztatu podlega służbowo dyrektorowi jednostki prowadzącej warsztat.
6.Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, pracownik administracyjno socjalny, księgowa, pielęgniarka, główny specjalista ds. fizjoterapii, kierowca i sprzątaczka podlegają kierownikowi WTZ.
7.Za realizację zadań działu odpowiedzialny jest Kierownik WTZ, a w szczególności za: 
- Pełną i sprawną koordynację zadań terapeutycznych, medycznych, rehabilitacyjnych i innych zadań wykonywanych na rzecz uczestników WTZ.
- Nadzór i kontrolę działalności WTZ pod względem wykonywania zadań, oceny wyników użycia środków do działalności.
- Nadzór i kontrolę podległego personelu, prawidłową organizację pracy.
- Właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
- Sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności WTZ.
8.Kierownik warsztatu zapewnia:
- odpowiednie warunki do prowadzenia procesu rehabilitacyjnego uczestnika,
- kontroluje jakość i celowość prowadzonych zajęć,
- planuje rozkład zajęć w warsztacie,
- przerwy wakacyjne uczestników,
- urlopy pracowników.
9.Uprawnienia kierownika WTZ.
- Otrzymywanie informacji, wytycznych i wyjaśnień od Dyrektora Domu niezbędnych do należytego kierowania pracą WTZ.
- Podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń i planów, decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania WTZ.
- Przedstawianie wniosków w sprawach organizacyjnych i kadrowych pracowników WTZ.
- Wnioskowanie w sprawach wynagradzania i karania podległych pracowników.
- Nadzór i kontrola pracy pracowników wchodzących w skład WTZ.
- Składanie wniosków w innych sprawach dotyczących działalności WTZ.
- Reprezentuje Warsztat Terapii Zajęciowej na zewnątrz.
10.Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. 

§ 3

Do podstawowych zadań WTZ należy:
1.Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych, socjalnych, kulturalnych oraz medyczno-rehabilitacyjnych.
2.Diagnozowanie społeczne uczestników.
3.Adaptacja nowoprzyjętych uczestników.
4.Tworzenie i realizacja Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
5.Aktualizacja programów rehabilitacyjnych uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.
6.Utrzymywanie kontaktów z rodziną oraz ze środowiskiem.
7.Realizowanie zadań z zakresu terapii zajęciowej oraz organizowanie życia kulturalnego.
8.Pomoc w zdobywaniu umiejętności zawodowych.
9.Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności osoby niepełnosprawnej.
10.Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
11.Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.
12.Rehabilitacja po przebytych schorzeniach.
13.Podtrzymywanie sprawności fizycznej uczestników.
14.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
15.Wdrażanie nawyków higienicznych.
16. Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii na zlecenie lekarza specjalisty.
17.Kontrola higieny osobistej i stanu sanitarnego pomieszczeń.
18.Właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
19.Prowadzenie sprawozdawczości z działalności WTZ.
20.Umożliwienie korzystania z konsultacji psychologicznych i lekarskich.

21.pomoc w zaspokajaniu wszelkich potrzeb uczestników oraz załatwianiu ważnych spraw osobistych. 

 

22.Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej.
23.Prowadzenie działalności informacyjnej dla rodzin uczestników i osób ubiegających się o przyjęcia do WTZ.

§ 4

1.Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych, oraz w dni wolne od zajęć.Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
2.Wprowadza się przerwę, co najmniej półgodzinną, na spożycie posiłków. W przypadku, gdy będzie wymagał stan zdrowia uczestników warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
3.Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji uczestnika i miesięcznym rozkładem zajęć grup terapeutycznych.
4.Harmonogram pracy WTZ stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.Kierownik warsztatu ustala liczebność grup terapeutycznych oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z tą grupą.

§ 5

1.Uczestnicy WTZ mogą dojeżdżać na zajęcia we własnym zakresie lub skorzystać
z dowozu samochodem WTZ.
2.Uczestnicy zamieszkali powyżej 4 km od warsztatu są dowożeni na zajęcia samochodem WTZ.
3.Z przyczyn ekonomicznych i logistycznych, gdy uczestnik mieszka poza trasą samochodu WTZ, rodzice lub opiekunowie podejmują się zabezpieczyć dowóz uczestnika na zajęcia. 
4.Uczestnik zamieszkały w promieniu mniejszym niż 4 km, może być dowieziony na zajęcia samochodem WTZ, tylko z przyczyn zdrowotnych, które uniemożliwiają mu samodzielne dotarcie do WTZ

RADA PROGRAMOWA WTZ

§6

1.Zadania określone w § 2 pkt. 10 realizuje Rada Programowa WTZ na podstawie Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych uczestnika. Skład, zakres i zadania Rady Programowej WTZ określa zał. Nr 3 do Regulaminu.
2.Radzie Programowej przewodniczy Kierownik WTZ.
3.Termin posiedzenia Rady Programowej ustala przewodniczący.
4.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej przekazywane jest członkom Rady ustnie, pisemnie lub telefonicznie.
5.W uzasadnionych przypadkach zebranie może być zwołane na prośbę członków Rady.

6.Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
7.Protokolanta wyznacza przewodniczący Rady Programowej. 
8.Z protokołem zapoznają się i podpisują go wszyscy członkowie Rady Programowej obecni na zebraniu.
9.Prace Rady Programowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział nie mniej niż 50% członków Rady. 
10.Pracownicy WTZ dokonują z udziałem uczestników, w czasie spotkań Rady Programowej WTZ, okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacyjnych, a jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikują Indywidualne Programy Rehabilitacji.
11.Indywidualny Program Rehabilitacji określa:
- Formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznych uczestnika;
- Przewidywany zakres terapii;
- Zakres i metody nauki zaradności osobistej;
- Sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
- Formy rehabilitacji społecznej;
- Formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
- Osoby odpowiedzialne za realizację programu.
12.Uczestnik warsztatu biorący udział w ramach indywidualnego programu w tzw. „ treningu ekonomicznym” może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe nie przekraczające 20% najniższego wynagrodzenia.
13.Kwalifikacji do treningu ekonomicznego dokonuje raz w roku Rada Programowa WTZ.

 

14.Dopuszcza się modyfikacje kwalifikacji do treningu ekonomicznego w ciągu roku przez Radę Programową WTZ
15.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel jest wprowadzana zarządzeniem wewnętrznym z akceptacją dyrektora Jednostki.
16.Przeznaczenie powyższych środków, indywidualnie dla każdego uczestnika ustala Kierownik WTZ w porozumieniu z Radą Programową.
17.Szczegółowe zasady przyznawania kieszonkowego do treningu ekonomicznego uczestników WTZ określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 
18.Skład, zakres i szczegółowe zadania Rady Programowej WTZ określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
19.Do zadań Rady Programowej należy również przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów na uczestnika określenie stanowiska odnośnie Kompleksowej oceny realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji oraz podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem uczestnika z listy WTZ.
20.W zakresie realizacji programu rehabilitacyjnego, Rada Programowa WTZ współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury, pracy oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

UCZESTNICY WTZ

§ 7

1.Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne.
2.Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w Warsztacie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności.
3.Uczestników do warsztatu przyjmuje i zatwierdza podmiot prowadzący warsztat, 
w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4.W warsztacie prowadzona jest pełna ewidencja uczestników, oraz ich teczki osobowe z pełną dokumentacją.

5.Nieobecność uczestników na zajęciach może być usprawiedliwiona przez lekarza, a w wyjątkowych przypadkach przez uczestnika, rodziców lub opiekunów.
6.W przypadku nieobecności na zajęciach w ciągu trzech pierwszych dni uczestnik, rodzic lub opiekun ma obowiązek powiadomić kierownika warsztatu.
7.Uczestnik, który w ciągu roku kalendarzowego opuścił ponad 20 dni - bez usprawiedliwienia - zostaje skreślony z listy uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WTZ

§ 8

1.Uczestnik warsztatu ma p r a w o:
- do 22 dni wolnych od zajęć, przeznaczonych na wypoczynek w roku kalendarzowym, 
- do udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji oraz jego korekcie,
- do pomocy w zaopatrzenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonanie czynności,
- do pomocy ze strony instruktorów w procesie rehabilitacji,
- do przystosowania stanowiska pracy do jego psychofizycznej sprawności,
- do uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach dodatkowych.
2.Uczestnik warsztatu ma o b o w i ą z e k:
- uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji, 
- przestrzegać ustalonego czasu i porządku,
- stosować się do poleceń pracowników warsztatu,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego,
- dbać o mienie warsztatu,
- przestrzegać obowiązujących w warsztacie przepisów.
3.Uczestnik, który w rażący i powtarzający sposób zakłóca ustalony w warsztacie porządek i dyscyplinę, może być skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Rada programowa WTZ.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WTZ

§ 9

1.Pracownik warsztatu ma prawo do:
- Poszanowania przez uczestników i pozostałych współpracowników jego godności osobistej.
- Zapewnienia optymalnych oraz bezpiecznych warunków do realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi w Jednostce Prowadzącej oraz Warsztacie przepisami BHP, P/poż i Kodeksu Pracy.
- Informacji dotyczącej sposobu oceniania pracy personelu oraz ustalania poziomu gratyfikacji finansowej w postaci: podwyżek, uposażenia, premii uznaniowej lub nagród Dyrektora Jednostki.
- Wsparcia ze strony Kierownika, jak i innych współpracowników w pokonywaniu trudności związanych z działalnością terapeutyczną.
- Wyrażania swoich opinii na tematy dotyczące zarówno realizowanych przez pracownika zadań, jak i ocen pracy dokonywanych przez Kierownika WTZ i Dyrektora Jednostki.
2. Pracownik warsztatu prowadzący grupę ma obowiązek:
- Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność osobistą uczestników Warsztatu,
- Współdziałać z kierownikiem Warsztatu oraz Radą Programową przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji,
- Sumiennie realizować program rehabilitacji,
- Prowadzić dziennik terapeutyczny, w którym zamieszczone są adnotacje dotyczące zajęć indywidualnych i zbiorowych każdego uczestnika,
- Prowadzić codzienną dokumentację pracy w książkach pracy uczestnika,
- Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu,
- Utrzymać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.
3.Wszyscy pracownicy Warsztatu mają obowiązek:
- Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
- Sumiennie realizować zadania wynikające ze stanowiska pracy i Ramowego Planu Działania WTZ – załącznik nr 4.
- Współdziałać z Kierownikiem WTZ przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
- Znać i respektować funkcjonujące w Jednostce prowadzącej i Warsztacie przepisy z zakresu Kodeksu Pracy, BHP i p/poż oraz inne akty prawne i procedury regulujące działanie i funkcjonowanie placówek.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

1.Kierownik WTZ przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
2.W razie nieobecności Kierownika WTZ, zastępuje go osoba do tego upoważniona.

Gościeradów 2017.08.11


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2009
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Gościeradowie
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Gościeradowie wprowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. Nr 63, poz.587/ i Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 115, poz.791 z dnia 29 czerwca 2007 roku/.


R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
przy Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” ustala sposób funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników i personelu WTZ.
2.Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników oraz pracowników WTZ.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 2

1.Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej „ warsztatem”, został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej /Dz.U.Nr.71 poz. 357/.
2.Warsztat działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. nr 63, poz.587/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997r. z późniejszymi zmianami).
3.Jednostką prowadząca Warsztat jest Dom Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.
4.W Warsztacie utworzone są następujące stanowiska:
­- Kierownik WTZ
­- Pracownik administracyjno-socjalny
­- Księgowa
­- Psycholog
­- Pielęgniarka
­- Główny specjalista ds. fizjoterapii
­- Terapeuta.
­- Instruktor terapii zajęciowej
­- Sprzątaczka
­- Kierowca
5.Kierownik warsztatu podlega służbowo dyrektorowi jednostki prowadzącej warsztat.
6.Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, pracownik administracyjno socjalny, księgowa, pielęgniarka, główny specjalista ds. fizjoterapii, kierowca i sprzątaczka podlegają kierownikowi WTZ.
7.Za realizację zadań działu odpowiedzialny jest Kierownik WTZ, a w szczególności za:
­- Pełną i sprawną koordynację zadań terapeutycznych, medycznych, rehabilitacyjnych i innych zadań wykonywanych na rzecz uczestników WTZ.
­- Nadzór i kontrolę działalności WTZ pod względem wykonywania zadań, oceny wyników użycia środków do działalności.
­- Nadzór i kontrolę podległego personelu, prawidłową organizację pracy.
­- Właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
­- Sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności WTZ.
8.Kierownik warsztatu zapewnia:
- odpowiednie warunki do prowadzenia procesu rehabilitacyjnego uczestnika,
- kontroluje jakość i celowość prowadzonych zajęć,
- planuje rozkład zajęć w warsztacie,
- przerwy wakacyjne uczestników,
- urlopy pracowników.
9.Uprawnienia kierownika WTZ.
­- Otrzymywanie informacji, wytycznych i wyjaśnień od Dyrektora Domu niezbędnych do należytego kierowania pracą WTZ.
­- Podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń i planów, decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania WTZ.
­- Przedstawianie wniosków w sprawach organizacyjnych i kadrowych pracowników WTZ.
­- Wnioskowanie w sprawach wynagradzania i karania podległych pracowników.
­- Nadzór i kontrola pracy pracowników wchodzących w skład WTZ.
­- Składanie wniosków w innych sprawach dotyczących działalności WTZ.
­- Reprezentuje Warsztat Terapii Zajęciowej na zewnątrz.
10.Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

§ 3

Do podstawowych zadań WTZ należy:
1.Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych, socjalnych, kulturalnych oraz medyczno-rehabilitacyjnych.
2.Diagnozowanie społeczne uczestników.
3.Adaptacja nowoprzyjętych uczestników.
4.Tworzenie i realizacja Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
5.Aktualizacja programów rehabilitacyjnych uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.
6.Utrzymywanie kontaktów z rodziną oraz ze środowiskiem.
7.Realizowanie zadań z zakresu terapii zajęciowej oraz organizowanie życia kulturalnego.
8.Pomoc w zdobywaniu umiejętności zawodowych.
9.Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności osoby niepełnosprawnej.
10.Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
11.Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.
12.Pomoc w przeprowadzaniu badań wstępnych i profilaktycznych uczestników.
13.Rehabilitacja po przebytych schorzeniach.
14.Podtrzymywanie sprawności fizycznej uczestników.
15.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
16.Wdrażanie nawyków higienicznych.
17.Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii na zlecenie lekarza specjalisty.
18.Kontrola higieny osobistej i stanu sanitarnego pomieszczeń.
19.Właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
20.Prowadzenie sprawozdawczości z działalności WTZ.
21.Umożliwienie korzystania z konsultacji psychologicznych i lekarskich
22.Pomoc w zaspokajaniu wszelkich potrzeb uczestników oraz załatwianiu ważnych spraw osobistych.
23.Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej.
24.Prowadzenie działalności informacyjnej dla rodzin uczestników i osób ubiegających się o przyjęcia do WTZ.

§ 4

1.Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych, oraz w dni wolne od zajęć.Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
2.Wprowadza się przerwę, co najmniej półgodzinną, na spożycie posiłków. W przypadku, gdy będzie wymagał stan zdrowia uczestników warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
3.Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji uczestnika i miesięcznym rozkładem zajęć grup terapeutycznych.
4.Harmonogram pracy WTZ stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.Kierownik warsztatu ustala liczebność grup terapeutycznych oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z tą grupą.

§ 5

1.Uczestnicy WTZ mogą dojeżdżać na zajęcia we własnym zakresie lub skorzystać
z dowozu samochodem WTZ.
2.Uczestnicy zamieszkali powyżej 4 km od warsztatu są dowożeniu na zajęcia samochodem WTZ.
3.Z przyczyn ekonomicznych i logistycznych, gdy uczestnik mieszka poza trasą samochodu WTZ, rodzice lub opiekunowie podejmują się zabezpieczyć dowóz uczestnika na zajęcia.
4.Uczestnik zamieszkały w promieniu mniejszym niż 4 km, może być dowieziony na zajęcia samochodem WTZ, tylko z przyczyn zdrowotnych, które uniemożliwiają mu samodzielne dotarcie do WTZ

RADA PROGRAMOWA WTZ

§6

1.Zadania określone w § 2 pkt. 10 realizuje Rada Programowa WTZ na podstawie Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych uczestnika.
2.Radzie Programowej przewodniczy Kierownik WTZ.
3.Termin posiedzenia Rady Programowej ustala przewodniczący.
4.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej przekazywane jest członkom Rady ustnie lub telefonicznie.
5.W uzasadnionych przypadkach zebranie może być zwołane na prośbę członków Rady.
6.Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
7.Protokolanta wyznacza przewodniczący Rady Programowej.
8.Z protokołem zapoznają się i podpisują go wszyscy członkowie Rady Programowej obecni na zebraniu.
9.Prace Rady Programowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział nie mniej niż 50% członków Rady.
10.Pracownicy WTZ dokonują z udziałem uczestników, w czasie spotkań Rady Programowej WTZ, okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacyjnych, a jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikują Indywidualne Programy Rehabilitacji.
11.Indywidualny Program Rehabilitacji określa:
- Formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznych uczestnika;
- Przewidywany zakres terapii;
- Zakres i metody nauki zaradności osobistej;
- Sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
- Formy rehabilitacji społecznej;
- Formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
- Osoby odpowiedzialne za realizację programu.
12.Uczestnik warsztatu biorący udział w ramach indywidualnego programu w tzw. „ treningu ekonomicznym” może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe nie przekraczające 20% najniższego wynagrodzenia.
13.Kwalifikacji do treningu ekonomicznego dokonuje raz w roku Rada Programowa WTZ.
14.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel jest wprowadzana zarządzeniem wewnętrznym z akceptacją dyrektora Jednostki.
15.Przeznaczenie powyższych środków, indywidualnie dla każdego uczestnika ustala Kierownik WTZ w porozumieniu z Radą Programową.
16.Szczegółowe zasady przyznawania kieszonkowego do treningu ekonomicznego uczestników WTZ określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
17.Skład, zakres i szczegółowe zadania Rady Programowej WTZ określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
18.Do zadań Rady Programowej należy również przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów na uczestnika oraz podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem uczestnika z listy WTZ.
19.W zakresie realizacji programu rehabilitacyjnego, Rada Programowa WTZ współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

UCZESTNICY WTZ

§ 7

1.Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne.
2.Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w Warsztacie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności.
3.Uczestników do warsztatu przyjmuje i zatwierdza podmiot prowadzący warsztat,
w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4.Uczestnicy warsztatu podlegają okresowym badaniom kontrolnym. Za organizację badań kontrolnych oraz całościową opiekę medyczną odpowiada pielęgniarka WTZ.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba prowadząca danego uczestnika bądź grupę, do której należy uczestnik, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, wraz z Radą Programową dokonuje korekty programu rehabilitacyjnego.
5.W warsztacie prowadzona jest pełna ewidencja uczestników, oraz ich teczki osobowe z kompletną dokumentacją.
6.Nieobecność uczestników na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, a w wyjątkowych przypadkach losowych przez uczestnika, rodziców lub opiekunów.
7.W przypadku nieobecności na zajęciach w ciągu trzech pierwszych dni uczestnik, rodzic lub opiekun ma obowiązek powiadomić kierownika warsztatu.
8.Uczestnik, który w ciągu roku kalendarzowego opuścił ponad 20 dni - bez usprawiedliwienia - zostaje skreślony z listy uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WTZ

§ 8

1.Uczestnik warsztatu ma p r a w o:
- do 22 dni wolnych od zajęć, przeznaczonych na wypoczynek w roku kalendarzowym,
- do udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji oraz jego korekcie,
- do pomocy w zaopatrzenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonanie czynności,
- do pomocy ze strony instruktorów w procesie rehabilitacji,
- do przystosowania stanowiska pracy do jego psychofizycznej sprawności,
- do uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach dodatkowych.
2.Uczestnik warsztatu ma o b o w i ą z e k:
- uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji,
- przestrzegać ustalonego czasu i porządku,
- stosować się do poleceń pracowników warsztatu,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego,
- dbać o mienie warsztatu,
- przestrzegać obowiązujących w warsztacie przepisów.
3.Uczestnik, który w rażący i powtarzający sposób zakłóca ustalony w warsztacie porządek i dyscyplinę, może być skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Rada programowa WTZ.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WTZ

§ 9

1.Pracownik warsztatu ma prawo do:
­- Poszanowania przez uczestników i pozostałych współpracowników jego godności osobistej.
­- Zapewnienia optymalnych oraz bezpiecznych warunków do realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi w Jednostce Prowadzącej oraz Warsztacie przepisami BHP, P/poż i Kodeksu Pracy.
­- Informacji dotyczącej sposobu oceniania pracy personelu oraz ustalania poziomu gratyfikacji finansowej w postaci: podwyżek, uposażenia, premii uznaniowej lub nagród Dyrektora Jednostki.
­- Wsparcia ze strony Kierownika, jak i innych współpracowników w pokonywaniu trudności związanych z działalnością terapeutyczną.
­- Wyrażania swoich opinii na tematy dotyczące zarówno realizowanych przez pracownika zadań, jak i ocen pracy dokonywanych przez Kierownika WTZ i Dyrektora Jednostki.
2. Pracownik warsztatu prowadzący grupę ma obowiązek:
­- Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność osobistą uczestników Warsztatu,
­- Współdziałać z kierownikiem Warsztatu oraz Radą Programową przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji,
­- Sumiennie realizować program rehabilitacji,
­- Prowadzić dziennik terapeutyczny, w którym zamieszczone są adnotacje dotyczące zajęć indywidualnych i zbiorowych każdego uczestnika,
­- Prowadzić codzienną dokumentację pracy w zeszytach obserwacji i książkach pracy uczestnika,
­- Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu,
­- Utrzymać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.
3.Wszyscy pracownicy Warsztatu mają obowiązek:
­- Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
­- Sumiennie realizować zadania wynikające ze stanowiska pracy i Ramowego Planu Działania WTZ – załącznik nr 4.
­- Współdziałać z Kierownikiem WTZ przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
­- Znać i respektować funkcjonujące w Jednostce prowadzącej i Warsztacie przepisy z zakresu Kodeksu Pracy, BHP i p/poż oraz inne akty prawne i procedury regulujące działanie i funkcjonowanie placówek.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

1.Kierownik WTZ przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
2.W razie nieobecności Kierownika WTZ, zastępuje go osoba do tego upoważniona.

Gościeradów 2009-08-20


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf