ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu


BIP > AKTUALNOŚCIOdbiór pojazdów usuniętych z drogi art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

ODBIÓR POJAZDÓW ODHOLOWANYCH Z DROGI

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ O ODHOLOWANIU POJAZDU?


I. Kiedy pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela:


Zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt

właściciela w przypadku:


1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża

bezpieczeństwu,

2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za ubezpieczenie,

jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c,

3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu

drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest

ruch takiego pojazdu,

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu

kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2,

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd

zostanie usunięty na koszt właściciela.

6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano

prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i

posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa

w art. 135 ust. 2.

 


Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny

sposób, w przypadku gdy:


1. kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego

podobnie do alkoholu,

b) nieposiadającą przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

 

2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza

wymagania ochrony środowiska.


II. Procedura odbioru z parkingu pojazdów samochodowych odholowanych na podstawie art. 130a

ustawy Prawo o ruchu drogowym:


1. Zezwolenie na odbiór pojazdu


Po uzyskaniu informacji o usunięciu pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o

ruchu drogowym właściciel pojazdu powinien udać się do siedziby podmiotu, który wydał dyspozycje usunięcia

pojazdu. Podmiot ten jest uprawniony do wydania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może

zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

(Dz.U. Nr 143 poz. 846) podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi

zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu.


Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami) umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu

uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.


Zgodnie z par. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia:

1. Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi zezwolenie wystawione

przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

2. Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zezwolenie o którym mowa w ust. 2, wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i

dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

1) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy – po spełnieniu warunków wymaganych

do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 133 ustawy;

2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy – także zezwolenie, o którym mowa w

art. 64 ust. 1 ustawy.

4. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie

rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub

pozwolenie czasowe.


III. Należność za odholowanie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu


1. Właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem), chcący odebrać pojazd z

parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na

parkingu (ilość rozpoczętych dni liczona od dnia odholowania do dnia odbioru pojazdu z parkingu) zgodnie z

poniższą tabelą opłat w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz lub

dokonać opłaty przekazem pocztowym bądź wpłacić należność na konto Powiatowego Zarządu Dróg i

Transportu w Łowiczu – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

nr konta 90 9288 0001 0004 4828 2000 0020.


UWAGA!!! Wydanie pojazdu z parkingu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i

przechowywanie pojazdu.


Po wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na parking:
P.U.H. Hol – Car Zbigniew Kucharek,

ul. Zamkowa 28, 99-400 Łowicz celem odebrania pojazdu, okazując:

- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej

do odbioru pojazdu:

- zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia

pojazdu-w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- dowód uiszczenia opłaty za usuniecie z drogi i przechowanie pojazdu.


2. Tabela opłat

Opłaty obowiązujące w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na

parkingach strzeżonych oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie

odstąpienia od usunięcia pojazdu określa UCHWAŁA NR XXVIII/165/2016 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia

28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia

pojazdu.


W przypadku, gdy osoba opłacająca koszty usunięcia i przechowywania pojazdu nie posiada zezwolenia na

odbiór pojazdu, opłata pobierana jest na odpowiedzialność osoby wpłacającej zgodnie z jej deklaracją.


Grupa pojazdów                                              Wysokość opłaty za holowanie                 Opłata za 1 dobę 

                                                                                                                          przechowywania na parkingu

 

1. rower lub motorower                                                 110 zł                                              19 zł

2. motocykl                                                                  218 zł                                              26 zł

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t        476 zł                                              39 zł

4. pojazd o dopuszczalnej masie 3,5t -7,5t                    594 zł                                               51 zł

5. pojazd o dopuszczalnej masie 7,5t -16t                     841 zł                                               73 zł

6. pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16t             1.239 zł                                              133 zł

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne           1.508 zł                                              196 zł


III. Skutki nieodebrania pojazdu z parkingu w ustawowym terminie:


Nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia będzie skutkowało wystąpieniem do sądu o

orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Kosztami związanymi z usunięciem, przechowaniem,

oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od momentu wydania dyspozycji jego

usunięcia do czasu zakończenia postępowania obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza pojazdu

(solidarnie) — nie dotyczy to sytuacji, gdy wyłączną przyczyną usunięcia pojazdu była prowadzona akcja

ratownicza zgodnie z art. 130a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, przypadku

określonego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz w art. 130a ust. 1a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.


Decyzje o zapłacie tych kosztów wydaje starosta (w terminie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się

postanowienia sądu o przepadku pojazdu). Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30 dni od

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie

terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w

ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sprawie kosztów odstąpienia również wydaje się

decyzję o zapłacie tych kosztów i w przypadku ich nieuiszczenia prowadzi się egzekucje administracyjna

należności określonych w decyzji wraz z ich ustawowymi odsetkami.


Nieodebranie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia skutkuje kosztami przechowywania pojazdu. Odebranie pojazdu po tym terminie możliwe będzie jedynie po uiszczeniu kosztów przechowywania pojazdu, jakie nastąpiły po upływie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W przypadku nieodebrania pojazdu po upływie 3 lat od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, tj. terminów przewidzianych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, pojazd z mocy prawa przejdzie na własność Skarbu Państwa.

 


IV. Lokalizacja i telefon na parking strzeżony:


Parking znajduje się w:

P.U.H. Hol – Car Zbigniew Kucharek, Łowicz, ul. Zamkowa 28, 99-400 Łowicz


Telefon na Parking: (46) 837-45-78.


Telefon na Policję: (46) 830-95-00


strzałka do góry