ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Regulamin zamówień publicznychRegulamin zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

z dnia 21 stycznia 2016 r.

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W MYSZKOWIE


w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.Na podstawie art. 44 ust. 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 296/2012 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:


§ 1


Celem prawidłowego i oszczędnego, gospodarowania środkami finansowymi w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO wprowadza sięRegulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EUROstanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu oraz pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zamówień publicznych.§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 8 z dnia 12.05.2014 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO.


Załącznik: REGULAMIN (Regulamin zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.pdf)
Załącznik: Wniosek (Załącznik_Nr_1__PCPR_wniosek.pdf)
Załącznik: Protokół (Załącznik_Nr 2_PCPR_protokół.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry