ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > RODOKlauzula informacyjna RODO

Klauzula RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(dalej Rozporządzenie) informujemy, że:Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Partyzantów 21, 42-300 Myszków, nr telefonu: 34 313 02 98,

1. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Burzyńśki adres e-mail: sabios.dsb@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a/ wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm./;

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm./;

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2018 poz. 998 z pózn. zm./;

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1878/;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm./;

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /tekst jednolity – Dz. U. z 2018 poz. 969/;

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2015 poz. 1390/;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm./;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm./;


b/ wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:

a/ dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, przy czym podanie danych jest:

a/ obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b/ dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.


strzałka do góry