ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Akty prawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność Zespołu

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011  Nr 127,  poz. 721) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162);

4. Rozporzadzenie Ministra Prtacy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 18 grudnia 2007 (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)

5. w sprawach nieunormowanych powyższymi aktami, zastosowanie ma kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i kodeks cywilny.


strzałka do góry