ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > DziałalnośćDziałalność PZON


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie  realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące orzekania o niepełnosprawności - dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności - osób powyżej 16 roku życia do celów pozarentowych  takich jak:

- zatrudnienie

- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej 

- uzyskanie prawa do zasiłku  pielęgnacyjnego

- rehabilitacji

- ulg i uprawnień

 

Obszar działalności PZON  obejmuje następujące gminy powiatu myszkowskiego :

Myszków , Koziegłowy, Poraj, Niegowa , Żarki

 

 

Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie wydaje:

- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  

-orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- legitymacje osób niepełnosprawnych

- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych   

 

 

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA

    Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

    Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • szkolenia
 • odpowiedniego zatrudnienia
 • korzystania z rehabilitacji zawodowej
 • korzystania z systemu pomocy społecznej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjneg
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z późn. zm.) ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej 
 • inne

 

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE  UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA

   Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:

 

znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

 

umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,

 

lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności  dla dziecka do 16 roku życia należy złożyć:

 

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

 

Przy orzekaniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską dziecko się znajduje, oraz inne posiadane dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia   i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną właściwą dla wieku dziecka.
 • możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

    Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.

 

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

 

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej  i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,

 

 

ORZEKANIE ZAOCZNE DZIECI ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

W przypadku gdy lekarz — przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z uwagi na długotrwałą lub nie rokującą poprawy chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.


strzałka do góry