ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Kontrola zarządczaZarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Zarządzenie nr 15/2010
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie art. 53 w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Standardy kontroli zarządczej w jednostce

W jednostce wdraża się standardy kontroli zarządczej w następujących obszarach:
1)środowisko wewnętrzne,
2)cele i zarządzanie ryzykiem,
3)mechanizmy kontroli,
4)informacja i komunikacja,
5)monitorowanie i ocena.

§ 2

Środowisko wewnętrzne
1. Właściwe środowisko wewnętrzne w jednostce jest fundamentem dla pozostałych elementów kontroli zarządczej.
2. Odpowiednie warunki wewnętrzne wyrażać się mają w:
1)przestrzeganiu wartości etycznych w jednostce,
2)posiadaniu odpowiednich kompetencji zawodowych przez pracowników,
3)istnieniu odpowiedniej struktury organizacyjnej jednostki,
4)praktyce identyfikacji zadań wrażliwych,
5)właściwym powierzaniu (delegowaniu) obowiązków.
3.Osoby zarządzające i pracownicy winni być świadomi wartości etycznych przyję­tych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.
4.Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.
5.Proces zatrudnienia winien być prowadzony w sposób zapewniający wybór naj­lepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób zarządzających.
6. Mając na uwadze powyższe wydano Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Dyrektora PCPR w Myszkowie w którym wprowadzono Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie określający tryb postępowania i zasady przeprowadzenia naboru w przypadku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Wprowadzono również Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
8. Wydano Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników.

§ 3

Struktura organizacyjna

1.Struktura organizacyjna Jednostki jest dostosowana do celów i zadań, które aktualnie stoją przed jednostką. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jedno­stek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników są określone w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika w sposób precyzyjny, adekwatny do wagi podejmowanych de­cyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.
2.Jednostka ma opracowane następujące dokumenty:
a/ Uchwała Nr LII/323/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23.08.2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie,
b/ Uchwała Nr XLII312/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian i dostosowania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie do przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów stanowiących o jego organizacji i zadaniach,
c/ Uchwała nr 637/2010 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23.07.2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
d/ zakresy czynności pracowników znajdujące się w aktach osobowych.
e/ Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w sprawie: zmian Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie dot. Regulaminu Pracy oraz wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
f/ Zarządzenie nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie z 25.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

§ 4

Powierzanie obowiązków

1.Powierzanie obowiązków winno być precyzyjne określone w zakresie delegowanych uprawnień.
2.Kierownik Jednostki na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (D.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową powierza określone obowiązki głównemu księgowemu oraz innym pracownikom, w których precyzyjnie określono zakres uprawnień delegowanych.
2. Przyjęcie tych obowiązków jest potwierdzone dokumentem w formie od­rębnego imiennego upoważnienia znajdującego się w aktach osobowych pracownika i wskazane w regulaminie organizacyjnym jednostki - Uchwała nr 637/2010 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23.07.2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 5

Cele i zarządzanie ryzykiem

1.Zarządzanie ryzykiem służyć ma zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia ce­lów jednostki.
2.W ramach zarządzania ryzykiem należy:
1)określać misję jednostki,
2)określać cele i zadania jednostki,
3)monitorować i oceniać realizację zadań,
4)dokonywać identyfikacji ryzyka,
5)analizować ryzyko,
6)określać reakcje na ryzyko i działania zaradcze.
3. Opracowano zarządzenia wewnętrzne:
a/ Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian zarządzeń Dyrektora PCPR w Myszkowie dot. Regulaminu Pracy oraz wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie,
b/ Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników.
c/ Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zarządzanie ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 6

Określenie celów i monitorowanie realizacji zadań

1.W Jednostce określa się poszczególne cele i zadania, co najmniej w rocznej per­spektywie.
2.W Jednostce prowadzi się bieżącą ocenę (monitoring) realizacji zadań za pomo­cą kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności. Przy określaniu celów i zadań wskazuje się komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.
3.Wprowadzono Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 14 000 euro.
4.Wprowadzono Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej dla zamówień powyżej 14000 euro.
5.Mając na uwadze prawidłowe i adekwatne zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych wprowadzono Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 24.02.2010 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego składane wnioski osób niepełnosprawnych oraz jednostek organizacyjnych i osób prawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej.

§ 7
Identyfikacja ryzyka

1.Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonywać identyfikacji ryzyka związanego z po­szczególnymi celami i zadaniami jednostki, dotyczącego zarówno działalności całej jednostki, jak i realizowanych przez jednostkę konkretnych programów, projektów czy zadań.
2.W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, identyfi­kacja ryzyka jest ponawiana.
3.Zarządzanie ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. i określa:
a/ zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
b/ obowiązki w ramach ryzyk operacyjnych,
c/ zarządzanie ryzykiem strategicznym,
d/ obowiązki dotyczące ryzyk strategicznych,
e/ dokumentowanie, rejestrowanie i kontrolę operacji finansowych i gospodarczych,
f/ audyt wewnętrzny w PCPR,
g/ informacje dla Zarządu Powiatu.

§ 8

Analiza ryzyka

1.Zidentyfikowane ryzyka należy poddawać analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Kierownik jednostki lub upoważnieni pracownicy określają akceptowany poziom ryzyka.
2.Pracownicy dokonują kontroli stanowiskowej dokumentów celem analizy prawidłowości wydatkowanych środków finansowych na rzecz klientów PCPR.
3.Każdy pracownik ma obowiązek dbać o racjonalne wykorzystanie środków finansowych oraz wykazać niezbędną dbałość o powierzone mienie oraz materiały niezbędne do realizacji zadań.


§ 9

Reakcja na ryzyko

1. W wyniku identyfikacji ryzyka określa się rodzaj reakcji na każde istotne ryzyko. Reakcja może polegać na tolerowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzyst­nych zdarzeń, przeniesieniu odpowiedzialności za skutki ich wystąpienia, wycofaniu się z określonych działań lub podjęciu określonych działań.
2. Kierownik jednostki lub upoważnieni pracownicy określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

§ 10

Identyfikacja obszarów wrażliwych

1. W jednostce tworzy się co roku zestawienia zadań wrażliwych, przy wykonywaniu któ­rych pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej.
2. Zadania wrażliwe stanowią wykonywane przez pracowników czynności lub prowadzone procesy.
3. Wprowadzono Zarządzenie Nr 12/2010 r. z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
4. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie obowiązuje również Zarządzenie nr 4/03 z dnia 02.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
5. Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2003 z 02.10.2003 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie - regulujące „ Zasady prawidłowej rejestracji przyjmowanych dokumentów, wysyłania i obiegu wewnętrznego”.
6. Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie oraz wprowadzenia tekstu ujednoliconego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

§ 11

Mechanizmy kontroli zarządczej

1. W jednostce wprowadza się następujące mechanizmy kontroli zarządczej:
a/ dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
b/ nadzór,
c/ ciągłość działalności,
d/ ochrona zasobów,
e/ szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodar­czych.
f/ mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
2. Wprowadzono następujące zarządzenia wewnętrzne regulujące mechanizmy kontroli zarządczej:
1/ Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznych służącym do przetwarzania danych osobowych.
2/ Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3/ Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4/ Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5/ Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 r. ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze na uprawnionych stanowiskach pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie oraz zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży własnej używanej do celów służbowych.
6/ Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników.
7/ Zarządzeniem Nr 11/2009 z dnia 05.06.2009 r. wprowadzono obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach, ewakuacji podczas zagrożenia pożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
8/ Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian zarządzeń Dyrektora PCPR w Myszkowie dot. Regulaminu Pracy oraz wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie,
9/ Zarządzenie nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie z 25.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
10/ Zarządzenie nr 14/2010 z dnia 26.08.2010 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w sprawie: wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 12

Dokumentowanie oraz rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.

1. Opracowano procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne sta­nowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.
2. Powyższe określają:
1/ Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki
2/ Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
3/ Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 13

Nadzór kierowniczy

1. W jednostce prowadzi się nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej skutecznej realizacji.
2. Nadzór kierowniczy obejmuje w szczególności jasne komunikowanie obowiązków, i odpowiedzialności każdemu z pracowników i systematyczną ocenę ich pracy w niezbędnym zakresie oraz zatwierdzanie wyników pracy w decydujących momen­tach w celu uzyskania zapewnienia, że przebiega ona zgodnie z zamierzeniami.

§ 14

Ciągłość działalności

Celem odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej jest utrzymanie, w każdym czasie i okolicznościach, ciągłości działalności jednostki, w szczególności operacji finan­sowych i gospodarczych, oraz ochrona zasobów finansowych, materialnych i informacyj­nych. Osiąganie tego celu możliwe jest poprzez wykorzystywanie wyników analizy ryzyka.

§ 15

Ochrona zasobów

Dostęp do zasobów jednostki mają wyłącznie upoważnione osoby. Osobom zarządzają­cym pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i wła­ściwe wykorzystanie zasobów jednostki – zasady te określają następujące dokumenty:
1/ Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian zarządzeń Dyrektora PCPR w Myszkowie dot. Regulaminu Pracy oraz wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
2/ Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3/ Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4/ Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5/ Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 r. ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze na uprawnionych stanowiskach pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie oraz zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży własnej używanej do celów służbowych.
6/ Zarządzenie nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie z 25.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
7/ Zarządzeniem Nr 11/2009 z dnia 05.06.2009 r. wprowadzono obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach, ewakuacji podczas zagrożenia pożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
8/ Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
9/ Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.
10/Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2003 z 02.10.2003 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie - regulujące „ Zasady prawidłowej rejestracji przyjmowanych dokumentów, wysyłania i obiegu wewnętrznego”.
11/ Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie oraz wprowadzenia tekstu ujednoliconego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

§ 16

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W jednostce wprowadza się mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i go­spodarczych, a w tym:
1)rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospo­darczych,
2)zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione,
3)podział kluczowych obowiązków,
4)weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

Powyższe zasady reguluje Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.

§ 17

Dokumentowanie operacji finansowych i gospodarczych

Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia winny być rzetelnie dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji finan­sowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po za­kończeniu – powyższe zasady reguluje Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.

§ 18

Zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych

1.Kierownik jednostki lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności zwią­zane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych.
2.Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowa­ne przed i po realizacji.
3.Obowiązuje Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.

§ 19

Podział obowiązków

1.Kluczowe obowiązki dotyczące zatwierdzania, realizacji i księgowania operacji bilan­sowych, gospodarczych i innych zdarzeń są przydzielone pracow­nikom, z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jed­nostki określonych w przepisach prawa oraz w Zarządzeniu Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.

§ 20

Główny księgowy

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych jest pracownikiem odpowie­dzialnym za prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finan­sowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rze­telności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydanym Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia Jednolitej Polityki Rachunkowości wraz ze Standardami Kontroli Finansowej Jednostki.
§ 21

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

1.W jednostce wprowadza się mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. Składają się na nie mechanizmy kontroli dostępu do zasobów informatycznych, sprzętu, syste­mu, aplikacji, danych mające na celu ich ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami, utratą lub ujawnieniem czy mechanizmy kontroli oprogramowania systemowego w jednostce.
2. Powyższe reguluje Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

§ 22

Informacja i komunikacja

1.W jednostce zapewnia się wszystkim pracownikom dostęp do informacji niezbęd­nych do wykonywania przez nich obowiązków.
2.Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informa­cji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System komunikacji po­winien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz, jednostki, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
3.Osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe i rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań.
4. Pracownicy zbierają informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

§ 23

Monitorowanie i ocena

1.Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządcze) w jednostce. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej mogą być zobowiązane także inne osoby pełniące funkcje kierownicze.
2.Ocena systemu kontroli zarządczej może odbywać się także poprzez odrębne oceny dokonywane przez pracowników jednostki (samoocena). Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.
3.Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jed­nostki winny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny oraz prze­prowadzonych audytów i kontroli.
4.Pracownicy mają obowiązek pogłębiać wiadomości celem prawidłowości i wprowadzenia zmian do ulepszenia pracy na zajmowanym stanowisku.Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Myszkowie
Grażyna Chałupka


strzałka do góry