ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Kodeks etyczny pracownika samorzadowegoZarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Zarządzenie Nr 18/2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
z dnia 21.09.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./, § 5 pkt. III ppkt 2 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie wprowadzonego Uchwałą Nr LII/323/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmienionego Uchwałą Nr XLII/312/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian i dostosowania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów stanowiących o jego organizacji i zadaniach, zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W celu wykonywania pracy przez pracowników w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny wprowadzam Kodeks etyczny Pracownika Samorządowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2.Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z zasadami tam zawartymi i wdrożenie ich w bieżącej pracy.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi prowadzącemu sprawy pracownicze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia podpisania i podania do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie w sekretariacie PCPR.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myszkowie
Nr 18/2010 z dnia 21.09.2010 r.


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSZKOWIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Kodeks niniejszy jest zbiorem praw i obowiązków pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie i zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać wykonując swój zawód na zajmowanym stanowisku.

2.Standardy zachowań odnoszą się do relacji z pracodawcą, współpracownikami i interesantami.

3.Na zajmowanym stanowisku pracy pracownik samorządowy musi wykazać dbałość o:
1/ należyte, zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań z uwzględnieniem:
a/ indywidualnego interesu strony,
b/ interesu publicznego,
c/ wydatkowania środków publicznych w sposób rzetelny, oszczędny i celowy,
2/ poszanowania godności interesantów zwracających się o udzielenie pomocy oraz o przyznawanie świadczeń ze środków pomocy społecznej.

II. OGÓLNA POSTAWA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

§ 2

1.Pracownika samorządowego powinien cechować wysoki poziom moralności zawodowej i osobistej wyrażający się poprzez zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

2.Pracownik w pracy powinien wykorzystywać wiedzę i umiejętności, wykonując pracę terminowo, sumiennie, wnikliwie i bezstronnie, kierując się zasadą dobra interesanta, mając na uwadze pomoc w rozwiązywaniu jego trudności życiowych.

3.Przy załatwianiu spraw służbowych pracownik nie może wykorzystywać kontaktów służbowych dla własnych korzyści.

4.Wykonując zadania na zajmowanym stanowisku pracownik ma zachować życzliwość i uprzejmość w kontaktach z interesantami, zwierzchnikiem służbowym i współpracownikami.

5.Przestrzeganie i stosowanie obowiązujących na stanowisku przepisów prawa z uwzględnieniem bieżącego wdrażania zmian przepisów i ich wykładni.

6.W celu należytego wykonywania zadań obowiązkiem pracownika jest posiadanie oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez:
1/ odbycie służby przygotowawczej przez pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym,
2/ samokształcenie się poprzez bieżące zapozawanie się z przepisami,
3/ uczestniczenie w kursach i szkoleniach.

7.Pracownicy zatrudnieni na stanowisku urzędniczym podlegają ocenie co do jakości wykonywanej pracy raz na rok, zgodnie z zasadami określonymi odrębnym Zarządzeniem wprowadzającym procedury.

8.Pracowników pozostałych, nie określonych w pkt 7, ocenia pracodawca na zasadach określonych w kodeksie pracy i Statucie PCPR stanowiących, że odpowiada za dobór kadr.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA WOBEC INTERESANTA

§ 3

1.Interesantami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie są w szczególności:
1/ osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2/ rodziny zastępcze,
3/ rodziny biologiczne,
4/ wychowankowie usamodzielniani i kontynuujący naukę na różnych poziomach szkolnych.

2.PCPR wpółpracuje z sądami rodzinnymi i opiekuńczymi, placówkami opiekuńczo -wychowawczymi i innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem.

§ 4

1.Pracownicy obsługujący interesantów, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, mają obowiązek wykazać zaangażowanie w ich sprawach na rzecz niesienia pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu wiedzę i umiejętności zawodowe nieprzekraczając swoich kompetencji.

2.Po zapoznaniu się z aktami sprawy, przedłożonymi dokumentami, rozeznaniu potrzeb interesanta pracownik ma obowiązek:
1/ udzielenie precyzyjnych informacji na temat uprawnień do świadczeń i wynikających z nich zobowiązań,
2/ poinformować o obowiązku informacji PCPR o zmianie sytuacji materialnej i życiowej,
3/ wykazać zaangażowanie na rzecz pomocy interesantowi w rozwiązywaniu jego problemów życiowych,
4/ udzielić pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń,
5/ zaprzestać świadczenia pomocy, gdy wyczerpane zostały przewidziane prawem świadczenia lub gdy świadczenia nie są już potrzebne lub wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

3.Pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych od interesanta, lecz ma prawo przekazywać poufne informacje wyłącznie wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względy zawodowe.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA WOBEC PRACODAWCY

§ 5

1.Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i bezpośredniego przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2.Wykonując pracę pracownik ma obowiązek dbać o dobre imię pracodawcy oraz zakładu pracy.

3.Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania zakładu pracy i poprawy efektywności świadczeń z uwzględnieniem rzetelnego i celowego wydatkowania.

4.Rażącym lekceważeniem pracodawcy oraz zakładu pracy jest:
1/ niekompetentne i niedbałe wykonywanie pracy,
2/ wykonywanie w czasie pracy czynności nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
3/ spóźnianie się do pracy i samowolne jej opuszczanie,
4/ niewykonywanie poleceń pracowawcy lub bezpośredniego przełożonego oraz ich bezpodstawne kwestionowanie i komentowanie z współpracownikami i osobami trzecimi,
5/ nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i ustawy o ochronie danych osobowych,narażanie pracodawcy na odpowiedzialność karną wynikającą z tych przepisów,
6/ niewłaściwy stosunek do interesantów i nieterminowość załatwiania spraw,
7/ nierzetelne gospodarowanie środkami finansowymi.

5.Pracownik wykonując swoje obowiązki nie może narażać pracodawcy na sprawy sądowe, egzekucyjne i skargi na jego działalność.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA WOBEC WSPÓŁPRACOWNIKÓW

§ 6

1.Pracownik ma obowiązek współpracować z innymi pracownikami, a w szczególności, gdy jego czynności są powiązane tematycznie z innym stanowiskiem lub pracownikiem zastępującym go podczas nieobecności w pracy.

2.W swych kontaktach ze współpracownikami pracownik powinien:
1/ respektować wiedzę własną i doświadczenie zawodowe oraz innych pracowników
2/ służyć radą i pomocą w ramach możliwości i wiedzy,
3/ przestrzegać zasady lojalności zawodowej,
4/ w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem i w sposób rzeczowy przedstawiać swoje zdanie,
5/ przestrzegać zasady lojalności wobec wykonywania obowiązków w jednym zakładzie pracy,
6/ przedstawić swoje stanowisko i podejmować krytykę pracownika w odpowiednim miejscu i czasie.

3.Rażącym naruszeniem etyki jest:
1/ wyrażanie się krytycznie o współpracownikach wobec osób trzecich, a głównie przy interesantach,
2/ komentowanie publiczne poziomu wiedzy lub sposobu pracy oraz krytykowanie zachowania i cech osobistych wpółpracowników,
3/ rozstrzyganie konflików z współpracownikami ze szkodą dla interesantów.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

§ 7

1.Pracownik samorządowy wykonując swoją pracę, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, zobowiązany jest działać na rzecz dobra ogólnego.

2.Pracownik wykonując pracę powinien zapoznawać społeczeństwo z problemami rodzin oraz osób niepełnosprawnych i współdziałać z instytucjami wykonującymi takie działania w celu osiągnięcia wspólnych celów.

3.W przypadku wystąpienia dodatkowych zadań, których nie dało się przewidzieć, dążyć do pozyskania środków finansowych na ich pokrycie, aby udzielić pomocy osobie lub grupie osób wymagających wsparcia.

4.W celu prawidłowej realizacji zadań pracownicy samorządowi współpracują z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1.Prawa i obowiązki pracownika samorządowego oparte są na przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 145 z późn. zm./.

2.Na podstawie delegacji wynikającej z ustawy określonej w pkt. 1 – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w drodze zarządzeń uregulował prawa i obowiązki pracownika w Regulaminie Pracy oraz zasady oceny pracowników i procedury odbywania służby przygotowawczej dla pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Myszkowie
Grażyna Chałupka

Opracowała:
mgr Mirosława Dobosz


strzałka do góry