ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Warsztaty Terapii ZajęciowejWarsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej to miejsce stwarzające osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W terapii zajęciowej mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Terapię realizuje się na podstawie Indywidualnego Programu Terapii i Rehabilitacji, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów: wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie.
Prowadzone jest wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno- społeczna oraz rehabilitacja lecznicza.

Wszelkie formy uspołeczniające i integracyjne są istotnym elementem rehabilitacji prowadzonej w warsztacie m. in:

- wyrabianie nawyków dbałości o higienę osobistą i porządek

- nauka podstawowych czynności życia codziennego

- ćwiczenia z orientacji przestrzennej
- umiejętność dokonywania zakupów
- umiejętność odpowiedniego zachowania się
- nauka wzajemnej pomocy, opieki koleżeńskiej, opieki wobec słabszych
- umiejętność pracy zespołowej i współdziałania
- umiejętność poszanowania pracy wykonywanej przez siebie i innych
- rozwijanie cech charakteru pracownika (cierpliwość, dokładność, odpowiedzialność)
- trening asertywności
- aktywność kulturalna, rekreacyjna i towarzyska

 

Jedną z form rehabilitacji uspołeczniającej stosowaną w warsztatach jest trening ekonomiczny. Realizowany jest według regulaminu i zasad ustalonych przez Radę Programową. Prowadzony jest z pomocą terapeutów ze środków przeznaczonych na ten cel. Uczestnicy wspólnie z terapeutami (ewentualnie rodzicami, opiekunami prawnymi) ustalają wydatkowanie środków pieniężnych przeznaczonych na własne potrzeby. Dokonują zakupów zgodnie ze swoim wyborem ucząc się przy tym wartości pieniądza i racjonalnego gospodarowania nim, hierarchii potrzeb oraz planowania wydatków. Uczestników wdraża się do oszczędzania pieniędzy na większe wydatki związane np. z kupnem odzieży, wyjazdem wakacyjnym, wyjazdem na wycieczki itp.

W warsztacie działa Rada Programowa, którą tworzą: kierownik, terapeuci, psycholog, rehabilitant i pracownik socjalny. Przewodniczącym Rady jest kierownik warsztatu.

Zadaniem Rady Programowej jest:

  1.  przygotowywanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla uczestników
  2. dokonywanie okresowej oraz kompleksowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji i terapii
  3. określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika,
  4. opracowanie harmonogramu zajęć, planowanie organizacji wycieczek, imprez integracyjnych w uzgodnieniu z uczestnikami,
  5. współpraca z rodzinami uczestników w zakresie rozwiązywania określonych problemów, a także zapoznawania ich z sukcesami i efektami rehabilitacji uczestników.

Koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie wynosi 16 440,00 zł, z czego 90% dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych a 10% kosztów pokrywa Powiat Myszkowski ze środków własnych.

Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej.

Są to placówki pobytu dziennego, czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 


strzałka do góry