ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Aktualności / OgłoszeniaRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU MYSZKOWSKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ - PROWADZENIE O ZASIĘGU PONADGMINNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE /KOBIET/ - NA 100 MIEJSC w OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2025 r.


Zarząd Powiatu w Myszkowie w dniu 26 listopada 2020 r. podjął Uchwalę Nr 606/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie o zasięgu ponadgminnyrn Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie /kobiet/.

Zarząd Powiatu w Myszkowie powierza realizację zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie – na 100 miejsc, w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2025 roku Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim z siedzibą Władz Prowincjalnych – 30-199 Kraków Rząska ul. Krakowska 19.

Planowana dotacja na realizację w/w zadania w 2021 r. wyniesie około 1 719 177,00 zł. /słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy/. Wysokość dotacji celowej zostanie określona na każdy rok aneksem do umowy.

Oferta Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim spełniała wymogi formalne określone w ogłoszeniu, a ponadto oferent posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie zaplecze do realizacji powierzonego zadania publicznego.Zarząd Powiatu

w Myszkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)

Uchwała Nr 557/2020 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie /kobiet/.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. 2020 poz. 920), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie (kobiet) - na 100 miejsc, w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. T
reść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie o zasięgu ponadgminnym Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie (kobiet)
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie
o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

1. Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą oferty w konkursie w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji Konkursowej: Jolanta Koral- Członek Zarządu

2) Członkowie Komisji Konkursowej:
a) Dorota Sędzielewska – Skarbnik Powiatu Myszkowskiego

b)
Agnieszka Sionek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
c)
Alicja Noszczyk – Główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
d)
Agnieszka Żmudzka – Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie
e) Małgorzata Pawlik- Karcz – Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie - protokolant

2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wzór karty indywidualnej oceny ofert w konkursie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wzór tabeli na temat informacji kadrowych oferenta ukierunkowanych na realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oferenta, stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kołodziejczyk

Członkowie:

Mariusz Morawiec


Jolanta Koral


Jarosław Kumor


Tomasz OśmiałowskiPobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6

informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie


  1. Wymagania niezbędne:

Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie średnie,

b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego

domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź

zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,

c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

zawieszona ani ograniczona,

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do

niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej

funkcji.


  1. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w pracy z dziećmi,

b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej,

psychologii, pracy socjalnej,

c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu

terytorialnego,

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej,

e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

g) komunikatywność i kreatywność.


  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi

w placówce, w szczególności:

a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,

f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,

g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących

poszczególnych wychowanków.

3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,

dbałość o mienie placówki.


Osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6 , pokój 302 – III piętro.


Ogłoszenie o naborze na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuje

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

zawodowych, którzy winni spełniać następujące warunki:
 
 

-   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

-  nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

-   wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

-    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

-  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

-    przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,

-   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Osoby zainteresowane powyższym szkoleniem oraz pragnące stworzyć dzieciom ciepło rodzinnego domu, które tego wymagają prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Ul. Partyzantów 21 (Przychodnia Rejonowa nr 2 w Myszkowie, I piętro, pokój nr 4)

Tel./fax 0 34 313 -02-98; 315-79-08

e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

 


Zaproszenie do współpracy w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie poszukuje do współpracy lekarza posiadającego specjalizację co najmniej pierwszego stopnia z zakresu laryngologii.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.) członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu .


WYMAGANIA NIEZBĘDNE


- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja co najmniej I stopnia z zakresu laryngologii

- odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Bliższe informacje :

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie ul. Partyzantów 21 , telefon: 34 313 -20 -29.
Informacja o zmianie rachunku bankowego PCPR w Myszkowie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

informuje, iż zmienia rachunek bankowy na:

 

Międzypowiatowy 

Bank Spółdzielczy 

w Myszkowie

 

Nr Rachunku:   64 8279 0000 0100 2437 2001 0102 

 


strzałka do góry