bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/cusw-sosnowiec |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  

MENU PODMIOTOWE
znacznik Status Prawny
znacznik Organizacja
znacznik Przedmiot Działalności i Kompetencje
znacznik Ośrodek Interwencji Kryzysowej
znacznik Mieszkania Chronione
znacznik Hostel Pomocy Społecznej
znacznik Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych
znacznik Ogrzewalnia
znacznik Łaźnia
znacznik Dzienny Dom Pomocy Społecznej
znacznik Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów
znacznik Stołówka Środowiskowa
znacznik Środowiskowy Dom Samopomocy

MENU PRZEDMIOTOWE
znacznik Zamówienia Publiczne
znacznik Oferta Pomocowa
znacznik Ogłoszenia o naborze kandydatów

Archiwum
znacznik Zamówienia Publiczne
znacznik Plany budżetowe

Menu główne > Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zakres Działania
1.Ośrodek Interwencji Kryzysowej swoją działalność prowadzi w placówkach mieszczących się przy ulicach: - Szymanowskiego 5a – 4 miejsca całodobowe okresowego pobytu (32) 298-93-87 - Kraszewskiego 21 – 2 miejsca całodobowe okresowego pobytu (32) 298-00-49 - Kraszewskiego 76 – poradnictwo prawne i psychologiczne (32) 292-76-76 2.Zakres działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmuje: 1) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną w celu odzyskania kontroli nad własnym życiem 2) zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej poprzez: a. zapewnienie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pomoc ta nie wymaga decyzji administracyjnej, b. świadczenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej 3. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny nieodpłatnie, bez względu na posiadany dochód, pomoc ta nie wymaga decyzji. 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność całodobową. 5. Zasady pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej określa Regulamin Porządkowy ustalany przez Dyrektora Centrum.
rejestr zmian